Topçu Hava Yolları (THY) sunar: İşte 2012 gurur listesi!..

Sevgili okurlarım,
Türk Hava Yolları'nı (THY) adeta babasının çiftliği gibi kullanarak, Topçu Hava Yolları'na dönüştüren Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, geçenlerde çıktığı televizyon programında, milyonlarca seyircinin gözünün içine baka baka yalan söyledi.
THY'nin yanı sıra, milli havayolumuzun iştirakinin bulunduğu 14 şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Topçu, “Ben sadece 9 akrabamı işe aldım. Hepsi hamal olarak çalışıyor. Ücretleri de bin lira civarında! Ben bunlardan başka kimseyi işe yerleştirmedim!'' dedi.
Deveye “Boynun neden eğri?'' diye sormuşlar. O da “Nerem doğru ki!'' demiş.
Şimdi ben bu yalanın neresini düzelteyim? 
***
Yalanın hakikatle yer değiştirmesine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın aylar önce verdiği soru önergesiyle başlayalım.
Umut Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan'dan şu soruları cevaplamasını istemişti:
1- AKP es­ki İs­tan­bul Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Şe­nol Ka­zan­cı, Baş­ba­kan­lı­k’­ta da­nış­ma­nı­nız ola­rak gö­rev yap­tı mı?
2- Şe­nol Ka­zan­cı­’nın kar­de­şi Şe­ref Ka­zan­cı’nın hiç­bir ha­va­cı­lık de­ne­yi­mi ol­ma­ma­sı­na kar­şın, THY’­nin yer hiz­met­le­ri şir­ke­ti olan TGS’­de (Turkish Ground Service) kı­sa sü­re ön­ce Sa­tın Al­ma Mü­dü­rü ola­rak atan­dı­ğı doğ­ru mu­dur?
3- Oğ­lu­nuz Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın eşi­nin 1 ve 2. de­re­ce­ye ka­dar her­han­gi bir ak­ra­ba­sı­nın kı­sa sü­re ön­ce TGS'de, İn­san Kay­nak­la­rı Mü­dü­rü ola­rak işe baş­la­dı­ğı bil­gi­si doğ­ru mu­dur? Bu ki­şi­nin mes­le­ki de­ne­yi­mi ne­dir?
4- THY ve iş­ti­rak­le­rin­de, si­zin ve THY Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Top­çu­’nun hem­şe­ri­si ol­ma­nın işe alın­may­la il­gi­li ola­rak bü­yük avan­taj sağ­la­dı­ğı id­di­ası doğ­ru mu­dur? THY ve iş­ti­rak­le­rin­de ha­len Ri­ze do­ğum­lu kaç ki­şi gö­rev yap­mak­ta­dır? Üst yö­ne­tim­de olan­la­rın isim­le­ri ne­ler­dir ve han­gi po­zis­yon­lar­da gö­rev yap­mak­ta­dır­lar?
Umut Oran'ın sorularına ne Başbakan Erdoğan, ne de Hamdi Topçu, henüz bir cevap verebilmiş değiller. 
***
Umut Oran torpilli eş, dost, akraba listesini kısa kesmiş!
O halde biz tamamlayalım.
Önce şu “Topçu'' soyadlıları hep birlikte okuyalım:
Musa Top­çu, Necmi Top­çu, Ya­şar Top­çu, Sa­lih Top­çu, Ya­vuz Top­çu, Ay­lin Top­çu, Dur­muş Top­çu, Duy­gu Top­çu, Ebu­be­kir Top­çu, Emi­ne Top­çu, Enes Top­çu, Hü­se­yin Top­çu, Ka­ti­be Top­çu...
Hamdi Topçu'ya aylar önce “TGS’­de ça­lı­şan bu ki­şi­ler­le bir ak­ra­ba­lı­ğı­nız var mı, yok­sa so­yad­la­rı­nın Top­çu ol­ma­sı, sa­de­ce isim ben­zer­li­ğin­den mi iba­ret?'' diye sordum.
Ama cevap alamadım!
Şimdi bir kez daha soruyorum:
Sayın Topçu ''Hamal olarak işe aldım!'' dediğiniz akrabalarınız bunlar mı?
Aylin, Duygu, Emine ve Katibe Topçu da, ayda bin lira karşılığında bavul mu taşıyor?
Şim­di de “Bo­ğa­z'' so­yad­lı­la­ra ge­li­yo­rum.
Ai­le­niz­den ev­li­lik ba­ğı ne­de­niy­le “Bo­ğa­z'' so­ya­dı­nı ta­şı­yan­lar mev­cut mu?
Aca­ba Elif Bo­ğaz, Em­rah Bo­ğaz, Mi­ya­se Bo­ğaz, Mu­rat Bo­ğaz ve Ad­nan Bo­ğaz isim­li TGS ça­lı­şan­la­rıy­la bir ak­ra­ba­lık iliş­ki­niz ola­bi­lir mi? Yok­sa bun­lar da isim ben­zer­li­ğin­den mi ibaret?
Bu kişiler de mi TGS'de üç kuruşa hamallık yapıyor? 
***
Durun, durun, listemiz öyle kolay kolay bitecek gibi değil.
Sırada Özçelik soyadlılar var.
Çünkü TGS Genel Müdürü'nün adı Bayram Özçelik!
Bayram Bey de Hamdi Topçu'nun Rizeli hemşerisi.
İşte o liste:
Turan Özçelik, Can Özçelik, Ahmet Kemal Özçelik, Ali Haydar Özçelik, Ayhan Özçelik, Ayşe Özçelik, Hüseyin Emre Özçelik ve Recep Özçelik...
Aylar önce bu kişilerin Bayram Özçelik'le bir akrabalık bağı bulunup bulunmadığını sordum, hiçbir cevap gelmedi.
Şimdi bir kez daha soruyorum.
TGS Genel Müdürü Bayram Özçelik'in, kayınbiraderi olduğu öne sürülen Mehmet Şişman adlı kişi, 2010 yılı Şubat ayında İdari İşler Memuru olarak göreve başlayıp, kaşla göz arasında Genel Müdürlük Özel Kalem Müdürlüğü'ne terfi ettirildi mi?
Bilişim Teknolojileri Müdürü, Rizeli Kamil Kartal, Özçelik'in yakın akrabası mı?
Kamil Kartal'ın kızı Hayriye Kartal, Yönetim Sistemleri Müdürlüğü'nde çalışıyor mu?
Eğitim Müdürü Barış Öztürk,  23 yaşındaki Hukuk Müşaviri Özlem Mutlu ve İnsan Kaynakları Müdürü Metin Marangoz da TGS'ye hemşerilik kontenjanından mı girdi?
***
Sormaya devam ediyoruz:
AKP Ri­ze İl Baş­ka­nı Hik­met Aya­r’­ın oğ­lu Yu­suf Al­pe­ren Aya­r ön­ce TGS’­ye alın­ıp, oradan da THY'ye kaydırıldı mı?
TGS’­de ça­lı­şan Ka­ti­be ve Enes Top­çu­’nun dayıları Meh­met De­mir­ka­pu, THY'de müdürlük yapıyor mu?
AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu'nun yeğeni Kadir Babuşçu, yaklaşık 2 yıl önce, TGS'ye muhasebe memuru olarak alınıp, jet hızıyla Muhasebe Şefi yapıldı mı?
***
Eş, dost, akraba ve yandaş kadrolaşmasıyla ilgili en çarpıcı bilgilerden biri de THY Londra Müdürlüğüyle ilgili.
Buna gö­re, Lon­dra Mü­dü­rü Nec­det Şark, 1975 do­ğum­lu. Ham­di Top­çu gi­bi, o da Ça­ye­li­li!
Nec­det Bey, 2004 yı­lı Ocak ayın­da şir­ke­te gir­miş. Ka­de­me­le­ri at­la­ya­rak, 2 yıl son­ra Ba­kü THY Mü­dür­lü­ğü­’ne atan­mış! Ora­dan da Lon­dra­’ya uç­muş!
Oy­sa da­ha ön­ce­ki uy­gu­la­ma­la­ra gö­re, yurt dı­şı­nda mü­dürlük yapmak için üni­ver­si­te me­zu­nu ol­mak, şir­ket­te en az 5 yıl ça­lış­mak ve ya­ban­cı dil bil­mek ge­rek­li.
Mü­dür Şar­k’­ın ay­da 4 bin Po­und (yak­la­şık 12 bin TL) ma­aş al­dı­ğı, tüm mas­raf­la­rı şir­ket­çe kar­şı­la­nan bir araç kul­lan­dı­ğı ve evi­nin ki­ra­sı­nın da THY ta­ra­fın­dan öden­di­ği öne sü­rü­lü­yor.
Ge­le­lim Lon­dra’da­ki bir baş­ka Top­çu’ya... Eyüp Sul­tan Top­çu­’nun ise Lon­dra THY Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de Ti­ca­ret Şe­fi ola­rak gö­rev yap­tı­ğı id­di­a edi­li­yor. Eyüp Sul­tan, ay­da 3 bin Po­und ci­va­rın­da ma­aş alı­yor, ev ki­ra­sı­nın ya­rı­sı­nı da THY ödü­yor.
Ham­di Bey, şir­ket ça­lı­şan­la­rıy­la yap­tı­ğı top­lan­tı­lar­da sık sık “Biz bir ai­le­yiz!'' di­yor.
Doğ­ru sö­ze ne bu­yu­ru­lur! 
***
Eş, dost, akraba ve yandaş kontenjanından THY ve iştiraklerine torpille girenlerin listesi uzayıp gidiyor.
Ben sadece aysbergin su üstünde görünen küçücük bir bölümünü gözler önüne serdim.
Hamdi Topçu'dan torpil iddialarına cevap vermesini istedim.
Buna karşılık o, milyonlarca televizyon seyircisinin gözünün içine baka baka “Ben sadece 9 akrabamı işe aldım. Hepsi de bin liraya hamal olarak çalışıyor!'' dedi.
Yalan söyledi.
Ne diyeyim?
Türkiye'de yaşıyorsanız hiçbir yalana şaşırmayacaksınız!..
***
Uğur Dündar'ın Notu: Bu listede yer alıp da “Hayır ben akraba falan değilim! Lütfen bu yanlışı düzeltin!'' diyecek çalışanların beni aramalarını bekledim. Ama Şişman soyadlı bir kişi hariç, kimse aramadı. Onu da bu listeden çıkarttım. Henüz umudumu kesmiş değilim. Varsa bir hatam, düzeltmeye hazırım.

26 Aralık 2012

Yorum Gönderme

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget