Emniyet Amiri yemeğe düşkün biriydi! - Uğur Dündar

Emi­nö­nü­’n­de gö­rev yap­ma­sı­na rağ­men, ye­mek­le­ri­ni Be­yoğ­lu­’n­da­ki ün­lü bir lo­kan­ta­dan geti­rtir­di.
28 Ni­san sa­ba­hı kah­val­tı son­ra­sı kah­ve­si­ni yu­dum­lar­ken te­le­fon çal­dı.
Ara­yan Be­ya­zıt Ka­ra­kol Ami­ri Baş­ko­mi­ser­i’ydi.
İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si öğ­ren­ci­le­ri­nin ik­ti­dar kar­şı­tı gös­te­ri için bah­çe­de   top­lan­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı ha­ber ve­ri­yor­du.
Em­ni­yet Ami­ri “He­men üni­ver­si­te­ye gi­din. Di­ğer ka­ra­kol amir­le­ri­ne de emir ve­ri­yo­rum, he­pi­miz ora­da ola­ca­giz!” de­di.
Baş­ko­mi­ser “A­ma rek­tör­lük­ten ta­lep yok. On­lar is­te­me­dik­çe
 üni­ver­si­te­ye gi­re­me­yiz ami­rim!” de­yin­ce, “İ­zin de ne de­mek?” di­ye çı­kış­tı. “Öğ­ren­ci­ler Baş­ba­ka­nı­mı­zı,
Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zı pro­tes­to ede­cek­ler, biz de sey­re­de­ce­ğiz! Öy­le mi? Ne iz­ni? Der­hal gö­re­ve!”
Bu em­ri alan Emi­nö­nu Em­ni­yet Amir­li­ği­’ne bağ­lı ka­ra­kol­lar­da­ki tüm po­lis­ler, ya­rım sa­at için­de
İs­tan­bul
Üni­ver­si­te­si bah­çe­si­ne git­ti­ler.
* * *
Ma­kam oda­sın­da­ki tüm du­var­la­rı Cum­hur­baş­ka­nı, Baş­ba­kan ve Ba­kan­lar­la çe­kil­mis fo­toğ­raf­la­rıy­la süs­le­yen Em­ni­yet Ami­ri, ekip­le­rin en önün­dey­di.
Ata­türk Anı­tı­’nın çev­re­sin­de top­la­nan genç­le­rin marş­lar söy­le­ye­rek ken­di­le­ri­ne doğ­ru yü­rü­dü­ğü­nü gö­rün­ce “Si­lah­la­rı­nı­zı çe­kin!” de­di.
Amir­ler, po­lis­ler, bek­çi­ler, ta­ban­ca­la­rı­nı çe­kip mer­mi­le­ri nam­lu­ya sür­dü­ler. Bi­ri ha­riç… Sa­de­ce bir
Baş­ko­mi­ser si­la­hı­nı çek­me­miş­ti.
Amir hı­şım­la ona dö­nüp “Em­re ni­çin ita­at et­mi­yor­sun!” di­ye çı­kış­tı. Baş­ko­mi­ser çok sa­kin­di. “Ka­nun­suz
em­re ita­at et­mek zo­run­da de­ği­lim. Üs­te­lik genç­ler pro­tes­to hak­la­rı­nı kul­la­nı­yor­lar. Si­lah­la­rı yok, şid­det yok.
Ben ni­çin ta­ban­ca­mı çe­ke­yim? Si­lah gös­te­re­rek on­la­rı tah­rik et­mek­ten ka­çın­ma­lı­yız!” de­di.
Ni­te­kim çok geç­me­den kor­ku­lan ol­du. Po­lis­le­rin ta­ban­ca­la­rı­nı gö­ren öğ­ren­ci­ler, taş yağ­dır­ma­ya baş­la­dı­lar. Üni­ver­si­te bah­çe­si bir an­da sa­vaş ala­nı­na dön­müş­tü.
* * *
Ar­tık taş­lar ha­va­da uçu­şu­yor, Be­ya­zıt Mey­da­nı ta­ban­ca ses­le­riy­le yan­kı­la­nı­yor­du.
İş­te o an­da Rek­tör Or­di­nar­yus Pro­fe­sör Sıd­dık Sa­mi Onar ve Hu­kuk Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Na­ci Şen­soy bah­çe­de gö­rün­dü­ler. Rek­tör mer­kez bi­na­ya doğ­ru iler­le­yen Em­ni­yet Ami­ri­’nin önü­nü ke­sip “Yap­tı­ğı­nız
mü­da­ha­le ka­nun­suz­dur. Üni­ver­si­te yö­ne­ti­mi­nin çağ­rı­sı ol­ma­dan bu­ra­ya gi­re­mez­si­niz. He­men üni­ver­si­te­yi terk edin!” de­di.
Bu söz­ler Em­ni­yet Ami­ri­’ni çi­le­den çı­kar­ma­ya yet­miş­ti. Hiç­bir şey söy­le­me­den Rek­tö­re yak­laş­tı ve su­ra­tı­na ok­ka­lı bir to­kat at­tı!
Ufak te­fek ya­pı­lı Ana­ya­sa Pro­fe­sö­rü Ona­r’­ın ye­re düş­tü­ğü­nü gö­rün­ce, ta­ban­ca­sı­nı çek­me­mek­te di­re­nen
Baş­ko­mi­se­r’­e dö­nüp “Gör­dün mü? Kos­ko­ca rek­tö­rü is­kam­bil ka­ğı­dı gi­bi de­vir­dim!” de­di.
Baş­ko­mi­ser si­nir­len­me­mek­te ka­rar­lıy­dı: “De­vir­di­ği­ni san­dı­ğın o ki­şi­nin se­nin bo­yun ka­dar ki­tap­la­rı var.
Ay­rı­ca ki­min ki­mi de­vi­re­ce­ği­ni za­man gös­te­rir!”
* * *
Bu olay 28 Ni­san 1960 gü­nü ya­şan­dı. Ay­nı gün Tur­han Emek­siz ad­lı üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si, se­ken bir kur­şun­la ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
Bir ay son­ra da 27 Ma­yıs dar­be­si ol­du.
Rek­tö­rü to­kat­la­yan Em­ni­yet Ami­ri Ze­ki Şa­hin tu­tuk­lan­dı.
Ka­nun­suz em­re uy­ma­mak­ta di­re­nip si­la­hı­nı çek­me­yen Baş­ko­mi­ser ise ba­bam Os­man Dün­da­r’­dı.
* * *
Ne­re­den ne­re­ye…
İk­ti­dar yan­daş­la­rı­nın ög­ren­ci­le­re doğ­rult­tu­ğu si­lah­la­ra göğ­sü­nü si­per eden rek­tör­den, ik­ti­da­rın önün­de iki
 bük­lüm eği­len, yağ çek­mek­te sı­nır ta­nı­ma­yan rek­tör­le­re.
Nur için­de yat Sıd­dık Sa­mi Onar
Ho­cam…

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget