Atatürk’ün kemikleri sızlamıştır! - Uğur Dündar

Ha­be­ri oku­du­nuz.
Bü­yük ön­der Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’­ün ma­ne­vi kı­zı Ül­kü Ada­te­pe­’nin ço­cuk­la­rı, Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı ve CHP’­den 1 mil­yar do­lar is­ti­yor­lar.
Mer­hu­me­nin ilk eşi Fet­hi Do­ğan­ça­y’­dan olan ço­cuk­la­rı Ali ve Ah­met Ke­mal Do­ğan­çay, avu­kat­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la gön­der­dik­le­ri ih­tar­na­me­de,
1 mil­yar do­la­rın Ata­tür­k’­ten ken­di­le­ri­ne mi­ras kal­dı­ğı­nı sa­vu­nu­yor­lar.
Ha­be­ri okur­ken sı­kın­tı­dan ter­le­dim!
İçim­den “bu ka­da­rı­na da pes doğ­ru­su!” de­dim.
* * *
18 Mart 2004…
Bü­yük utanç so­na eri­yor ve Ça­nak­ka­le Şe­hit­le­ri Abi­de­si, pro­je ya­rış­ma­sın­dan 60 yıl son­ra gör­kem­li bir tö­ren­le zi­ya­re­te açı­lı­yor…
Tö­ren ala­nı hın­ca­hınç do­lu.
Utanç ve­ri­ci ih­ma­lin so­na er­me­si için ha­ber­ler ya­pan, kam­pan­ya­lar dü­zen­le­yen ARE­NA eki­bi de ora­da.
Da­ve­ti­miz üze­ri­ne tö­re­ne ka­tı­lan­lar­dan bi­ri de, Ata­tür­k’­ün ma­ne­vi kı­zı Ül­kü Ada­te­pe.
He­ye­can­la mik­ro­fo­nu uza­tıp so­ru­yo­rum:
“Sa­yın Ada­te­pe, Ça­nak­ka­le Şe­hit­le­ri Abi­de­si ni­ha­yet ta­mam­lan­dı. Duy­gu­la­rı­nı­zı öğ­re­ne­bi­lir mi­yim?”
Ne de­se be­ğe­nir­si­niz?
“Ben bu­ra­ya ilk kez ge­li­yo­rum ve çok gü­zel bul­dum!”
“Ger­çek­ten ilk kez mi ge­li­yor­su­nuz?”
“E­vet da­ha ön­ce hiç gel­me­miş­tim!”
İna­nı­la­cak gi­bi de­ğil ama ger­çek.
Ata­tür­k’­ün as­ke­ri de­ha­sı­nı ser­gi­le­di­ği, Meh­met­çi­ğin eş­siz kah­ra­man­lık des­ta­nıy­la ta­ri­hin akı­şı­nı de­ğiş­tir­di­ği bu kut­sal top­rak­la­ra Ül­kü Ha­nım da­ha ön­ce hiç gel­me­miş!
Oy­sa adı­na dü­zen­le­nen ba­lo­lar ve et­kin­lik­le­re ka­tıl­mak için bir­çok kez
İz­mi­r’­e git­ti­ği­ni, bu yol­cu­luk­ların bir bö­lü­mü­nü Ça­nak­ka­le üze­rin­den yap­tı­ğı­nı bi­li­yo­rum.
Ça­nak­ka­le­’den geç­miş ama yo­lu Abi­de­’ye hiç düş­me­miş!
Rö­por­taj de­vam edi­yor:
“Be­nim bu­ra­ya gel­me­mi sağ­la­yan spon­so­rum (….) mar­ke­te çok te­şek­kür ede­rim!”
Şaş­kın­lık­tan ne di­ye­ce­ği­mi bi­le­mi­yo­rum.
Al­la­h’­tan can­lı ya­yın­da de­ği­liz!
Ça­nak­ka­le İs­tan­bu­l’­a çok uzak ol­sa, me­şak­kat­li bir yol­cu­luk so­nun­da va­rıl­sa, bel­ki bir öl­çü­de an­la­ya­ca­ğım ama ta­ri­hi ya­rı­ma­da­da­ki Abi­de­’ye en faz­la 3-3.5 sa­at­te va­rı­lı­yor.
Ya­ni bir de­po ben­zin bi­le har­can­mı­yor!
Ata­tür­k’­ün ma­ne­vi kı­zı bu kı­sa­cık yol­cu­lu­ğu spon­sor­la ya­pı­yor!
Gel de şa­şır­ma!
Gel de üzül­me!
* * *
Ül­kü Ada­te­pe­’yi ge­çen yıl, An­ka­ra­’dan İs­tan­bu­l’­a dö­ner­ken, Sa­kar­ya ya­kın­la­rın­da­ki bir tra­fik ka­za­sın­da kay­bet­tik.
Al­lah rah­met ey­le­sin, nur için­de yat­sın!
O ka­za­yı ya­pan Vol­vo mar­ka li­mu­zin araç da ki­ra­lık­tı.
Ya­ni mer­hu­me, o se­ya­ha­ti de spon­sor­la ya­pı­yor­du!
* * *
Bun­la­rı yaz­ma­ya hiç ni­yet­li de­ğil­dim.
Ama ço­cuk­la­rı­nın son gi­ri­şi­mi üze­ri­ne da­ya­na­ma­dım.
Ba­kar mı­sı­nız?
Ül­kü Ada­te­pe­’nin ço­cuk­la­rı kalk­mış­lar, Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı ve CHP’­den 1 mil­yar do­lar is­ti­yor­lar!
Böy­le­ce Ata­tür­k’­ün va­si­ye­ti­nin ye­ri­ne ge­le­ce­ği­ni söy­lü­yor­lar!
On­la­ra bir öne­rim var:
He­men Go­og­le­’a gir­sin­ler, dev­le­tin 2003 yı­lın­da yap­tı­rıp, an­ne­le­ri­nin adı­nı ver­di­ği “San­cak­te­pe Kü­çük Ül­kü İl­köğ­re­tim Oku­lu”­nun ta­nı­tım say­fa­sı­nı bul­sun­lar.
Ora­da “Kü­çük Ül­kü Kim­dir?” bö­lü­mün­de, an­ne­le­ri­nin ha­la ya­şa­dı­ğı bil­gi­si­ni gö­re­cek­ler!
On­lar­dan Ata­tür­k’­ü an­lat­ma­la­rı­nı bek­le­mi­yo­ruz ama, hiç ol­maz­sa an­ne­le­ri­nin anı­sıy­la bi­raz il­gi­len­sin­ler.
Ön­ce bu yan­lı­şı dü­zelt­sin­ler.
Son­ra da Ata­tür­k’­ün ke­mik­le­ri­ni sız­lat­mak­tan vaz­geç­sin­ler…

Yorum Gönderme

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget