Rüya gibi tatili hak ettiler! - Uğur Dündar

İş­le­ri zor­du.
Ama ba­şar­ma­la­rı ha­lin­de, on­la­rı bü­yük bir ödül bek­li­yor­du.
He­men kol­la­rı sı­va­dı­lar.
Ge­ce gün­düz de­me­den ça­lış­tı­lar.
Oku­du­lar, yaz­dı­lar, he­sap ki­tap yap­tı­lar.
So­nun­da tüm en­gel­le­ri aşıp, he­de­fe ulaş­tı­lar.
Bü­yük­le­rin­den hem al­kış al­dı­lar, hem de ödü­lü kap­tı­lar.
* * *
Ar­tık ra­hat­tı­lar.
Si­pa­riş­le­ri yaz­dı­lar, ba­vul­la­rı ha­zır­la­dı­lar. Rü­ya gi­bi yol­cu­lu­ğun ar­dın­dan cen­ne­te ben­ze­yen bir ye­re var­dı­lar.
Bu­ra­da yok yok­tu.
Uç­suz bu­cak­sız park­lar, ren­ga­renk çi­çek­ler­le do­nan­mış bah­çe­ler, oyun ve spor alan­la­rı, lu­na­park­lar, lo­kan­ta­lar, eğ­len­ce yer­le­ri ve kor­ku tü­nel­le­ri on­la­rı bek­li­yor­du.
Holl­ywo­od’­un film kah­ra­man­la­rı ya­nı­baş­la­rın­dan ge­çi­yor­du.
Ep­cot adı ve­ri­len sa­nal dün­ya­da ya­rı­nın bü­yü­le­yi­ci ya­şa­mı ser­gi­le­ni­yor­du.
* * *
Gez­di­ler, do­laş­tı­lar, si­pa­riş­le­re gö­re alış ve­riş yap­tı­lar.
Rüz­gar gi­bi ge­çen gü­zel gün­le­rin anı­la­rı­nı fo­toğ­raf ka­re­le­ri­ne yan­sıt­tı­lar.
‘Doğ­ru­su bek­le­di­ği­miz­den de gü­zel bir yer­mi­ş’ di­ye not­lar al­dı­lar.
Bil­gi ve gör­gü­le­ri­ni art­ı­ran Or­lan­do­’da­ki Dis­ney Worl­d’­e hay­ran kal­dı­lar!
* * *
Pe­ki kim­ler­di bu ta­ti­li ya­pan­lar?
Yo­ru­cu bir eği­tim dö­ne­mi­nin ar­dın­dan ya­rı yıl ta­ti­lin­de ödül ola­rak bu­ra­ya ge­ti­ri­len bir öğ­ren­ci top­lu­lu­ğu mu?
Ya da ya­rış­ma­lar­da­ki ba­şa­rı­la­rı ta­til­le ödül­len­di­ri­len bir spor­cu ka­fi­le­si mi?
Ha­yır iki­si de de­ğil!
On­lar An­ka­ra­’da­ki Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı Böl­ge Ko­ru­ma Ku­ru­lu­’nun ba­zı üye­le­ri!..
Say­gı Öz­türk ar­ka­da­şı­mı­zın ha­be­ri­ne gö­re, Ata­tür­k’­ün ulu­su­na ar­ma­ğan et­ti­ği Ata­türk Or­man Çift­li­ği­‘ni bi­rin­ci de­re­ce kül­tür ve ta­bi­at var­lı­ğı ol­mak­tan çı­ka­rıp, üçün­cü sı­nıf yap­tı­lar.
Böy­le­ce ya­pı­laş­may­la Ata­tür­k’­ün mi­ra­sı­nı yo­k et­me­nin yo­lu­nu aç­tı­lar!
Bu bü­yük hiz­me­tin kar­şı­lı­ğın­da da Dis­ney World ta­ti­li­ni kap­tı­lar.
Siz­ce de ha­k et­miş­ler de­ğil mi?
Ama Dis­ney World yet­mez!
He­yet, Los An­ge­le­s’­ta­ki Dis­ney­lan­d’­e de gön­de­ril­me­li!
Gön­de­ril­me­li ki, bu ki­şi­ler ora­da Mi­ki Fa­re­’nin mi­ra­sı­na bi­le na­sıl say­gı gös­te­ril­di­ği­ni gör­me­li!

Yorum Gönderme

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget