Bulvar'dan Atatürk adını çıkarıp Bekir Bozdağ'ın adını verdiler

Yozgat’ın AK­P’­li Yer­köy Be­le­di­ye­si bir skan­dala daha im­za at­tı. Ön­ce İnö­nü­’nün adı bul­var­dan kalk­tı. Şim­di de Ata­türk Bul­va­rı­’nın 3’te 2’si­ne Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­kir Boz­da­ğ’­ın adı ve­ril­di

Ga­ze­te­ci­li­ğe Yoz­ga­t’­ın Yer­köy İl­çe­si­’n­de li­se ikin­ci sı­nıf öğ­ren­ci­siy­ken Na­zım Kay­ha­n’­ın tek say­fa ola­rak ya­yım­la­dı­ğı Yer­köy Ga­ze­te­si­’n­de baş­la­dım. Şim­di bu il­çe­mi­zi Be­le­di­ye Mec­li­si­’nin skan­dal ka­ra­rıy­la gün­de­me ge­ti­ri­yo­ruz. 8 ki­lo­met­re­lik Ata­türk Bul­va­rı kı­sal­tı­lıp 7 ki­lo­met­re­lik bö­lü­mü­ne AKP ve MHP’­li üye­le­rin oy­la­rıy­la Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­kir Boz­da­ğ’­ın adı ve­ril­di. Ko­nu­yu araş­tır­dı­ğı­mız sı­ra­da MHP’­li 4 üye­nin de ka­rar le­hin­de oy kul­lan­dı­ğı­nı öğ­re­nen MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­dir Dur­maz, Pa­zar­te­si gü­nü üye­le­rin im­za­la­rı­nı ge­ri çe­ke­cek­le­ri­ni, yan­lış an­la­ma­dan do­la­yı ka­rar le­hin­de oy kul­la­nıl­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ön­ce İnö­nü kal­dı­rıl­dı

Be­kir Boz­da­ğ’­ın adı­nın ve­ril­me­si­ne de­ğil ama Ata­türk Bul­va­rı­’nın kı­sal­tı­lıp Boz­dağ adı­nın ve­ril­me­si­nin hiç hoş kar­şı­lan­ma­dı­ğı­nı de­ğer­li hem­şe­ri­me de bil­dir­mek is­te­dim. He­nüz ken­di­si­nin böy­le bir ka­rar­dan ha­be­ri yok. İna­nı­yo­rum ki böy­le bir de­ği­şik­li­ği ka­bul et­me­yip “Yi­ğit­le­rin Har­man ol­du­ğu di­ya­r”­ın bir ev­la­dı ol­du­ğu­nu gös­te­rir. Bir dö­ne­min Yer­köy be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın yap­tık­la­rı­na ba­kın, bir de AK­P’­li baş­kan­la­rın yap­tı­ğı­na. Yer­kö­y’­de Ata­türk Bul­va­rı­’nın ya­nı sı­ra İs­met İnö­nü Bul­va­rı da bu­lu­nu­yor­du. Ön­ce­ki AK­P’­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Rı­za Ars­lan, İnö­nü Bul­va­rı­’nın adı­nı 2006’da İb­ra­him Bo­dur Bul­va­rı ola­rak de­ğiş­tir­di. CHP İl­çe Baş­ka­nı San­cak Yıl­maz, bu de­ği­şik­li­ğe kar­şı çı­kar­ken, “Bu­gün İs­met İnö­nü Bul­va­rı­’nın adı­nı de­ğiş­ti­ren, ya­rın Ata­türk Bul­va­rı­’nın da adı­nı de­ğiş­tir­me­ye kal­kı­şır. Ata­türk ve İnö­nü ol­ma­say­dı Bo­dur, il­çe­mi­ze fab­ri­ka ku­ra­maz, siz de be­le­di­ye baş­ka­nı ola­maz­dı­nı­z” de­miş­ti.

Nu­ma­ra­taj ça­lış­ma­sı için

AKP Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Ağa­oğ­lu, 5 Ni­sa­n’­da­ki Be­le­di­ye Mec­lis top­lan­tı­sın­da AK­P’­li ve MHP’­li üye­le­re, “Siz­le­ri va­tan, bay­rak, Ulu Ön­der Ata­türk, si­lah ar­ka­daş­la­rı ve bu va­tan için şe­hit ya da ga­zi ol­muş kah­ra­man­la­rı­mız için say­gı du­ru­şu­na da­vet edi­yo­ru­m” de­di. 1 da­ki­ka­lık say­gı du­ru­şun­dan son­ra üye­le­re şu açık­la­ma­yı yap­tı: “İl­çe­nin Aya­noğ­lu-Ha­şim Kı­lıç-Hü­yük-60 Ev­ler ve 100. Yıl Ma­hal­le­leri­’n­den geç­mek­te olan Ata­türk Bul­va­rı­’nın, nu­ma­ra­taj ça­lış­ma­la­rı­nın ay­rı ay­rı ya­pıl­ma­la­rın­dan do­la­yı ba­zı bel­ge­le­rin ha­zır­lan­ma­sın­da so­run­lar çık­tı­ğın­dan Aya­noğ­lu ve Ha­şim Kı­lıç Ma­hal­le­si­’n­de­ki bul­va­rın ‘A­ta­türk Bul­va­rı­’ ola­rak kal­ma­sı, bul­va­rın de­va­mı olan kıs­ma ise ‘Be­kir Boz­dağ Bul­va­rı­’ adı­nın ve­ril­me­si­ni oy­la­rı­nı­za su­nu­yo­ru­m” de­di. AK­P’­li tüm üye le­rin ya­nı sı­ra MHP’­li Vey­sel Pa­şa­oğ­lu, Me­tin Bağ­cı, İl­yas Ünal ve Os­man Aşan­bo­ğa da de­ği­şik­lik yö­nün­de, İs­ma­il Boz­kurt ise aleyh­te oy kul­lan­dı. CHP’­li üye Çe­le­bi Şa­hin ise ma­ze­ret­siz ola­rak top­lan­tı­ya ka­tıl­ma­dı. Ya­ni de­ği­şik­li­ğe sa­de­ce MHP’­li Boz­kurt kar­şı çık­mış ol­du.

“A­dı ve­ril­sin ama…”

CHP İl­çe Baş­ka­nı San­cak Yıl­maz, Yoz­ga­t’­ın CHP’­li ve­ki­li ol­ma­dı­ğı için ade­ta Yoz­gat
Mil­let­ve­ki­li gi­bi so­run­la­ra il­gi gös­te­ren An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Le­vent Gö­k’­e ya­şa­nan ola­yı şöy­le ak­tar­dı: “Es­ki adı Na­to Yo­lu olan 8 ki­lo­met­re­lik bul­va­ra Ata­türk Bul­va­rı adı ve­ril­miş­ti. Bu ka­rar­la bul­va­rın 7 ki­lo­met­re­lik bö­lü­mü­ne Be­kir Boz­dağ Bul­va­rı adı ve­ril­di. Be­kir Boz­da­ğ’­ın is­mi ve­ril­sin ama o isim Ata­-tür­k’­ün al­ter­na­ti­fi de­ğil. Ata­-tür­k Bul­va­rı­’nın kı­sal­tı­lıp ona Be­kir Boz­dağ adı­nın ve­ril­me­si eğ­re­ti du­ru­yor, içi­mi­zi acı­tı­yor. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı da bu­nu içi­ne sin­dir­me­me­li. Umu­yo­rum ve di­li­yo­rum ki Be­kir Boz­dağ bu de­ği­şik­li­ği ka­bul et­mez.”

Çi­çek ka­bul et­me­miş­ti

Yer­kö­y’­ün AK­P’­li Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı da­ha ön­ce bir ma­hal­le­ye Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lı­ç’­ın, bir cad­de­ye TBMM Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çe­k’­in, baş­ka bir cad­de­ye de AKP Mil­let­ve­kil­li­ği dö­ne­min­de Meh­met Çi­çe­k’­in adı­nı ver­me­si so­run ol­ma­mış­tı. Yoz­ga­t’­ın AK­P’­li Be­le­di­ye­si de, “A­ta­türk Yo­lu­” ta­be­la­sı bu­lu­nan Yoz­gat-Bo­ğaz­lı­yan yo­lu­nun bir bö­lü­mü­ne ‘Ce­mil Çi­çek Bul­va­rı­’ adı­nı ver­miş­ti. Çi­çek, bul­va­rın açı­lı­şı­nın ya­pı­la­ca­ğı gün isim de­ği­şik­li­ği­ni dur­dur­muş ve “İş­te Dev­let ada­mı­” , “Çi­çek gi­bi ka­ra­r” di­ye öv­gü­ler al­mış­tı. Ay­nı du­yar­lı­lık ta­be­la­lar de­ğiş­ti­ril­me­den şim­di de Be­kir Boz­da­ğ’­dan is­te­ni­yor. Yer­köy Be­le­di­ye­si­’nin yap­tı­ğı ayı­ba, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bekir Boz­da­ğ or­tak ol­ma­ma­lı. MHP’­li üye­ler de oy­la­rı­nı çe­ke­ce­ği­ne gö­re AK­P’­li baş­kan da ka­ra­rı­nı Boz­da­ğ’­a bil­dir­me­den ge­ri çek­me­li…

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget