Haberiniz olsun, o namlular Türkiye'ye dönük

PKK’­nın uzun is­mi “Kür­dis­tan İş­çi Par­ti­si­”dir. Ni­ha­i he­de­fi de ba­ğım­sız bir
Kür­dis­tan dev­le­ti kur­mak­tır. Te­rör ör­gü­tü­nün si­lah­lı ka­na­dı­nın Ira­k’­ın ku­ze­yi­ne
çe­kil­me ka­ra­rı, on­la­rın te­rör­den ya da he­def­le­rin­den vaz­geç­ti­ği an­la­mı­na gel­mez. Elin­de si­la­hı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ne doğ­rult­muş, “Bu is­tek­le­ri­mi ye­ri­ne
ge­tir­mez­sen ey­lem­le­re baş­la­ya­ca­ğı­m” di­yor. Ola­yın bu yö­nü gö­rül­me­yip ‘te­rör bit­ti­’ di­ye se­vi­ni­li­yor. Te­rö­re, 1999’­da ol­du­ğu gi­bi sa­de­ce ara ve­ril­miş ol­du.

Te­rör ör­gü­tü, özel tim­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı­nı, köy ko­ru­cu­lu­ğu uy­gu­la­ma­sı­nın son
bul­ma­sı­nı bu­gün de­ğil yıl­lar­dır is­ti­yor. İyi ye­tiş­miş özel tim­le­rin ne za­man kar­şı­la­rı­na çı­ka­ca­ğı bel­li ol­ma­dı­ğı için kor­kar­lar. Köy ve mez­ra­la­ra ra­hat gir­me­le­ri­nin
önün­de­ki en­gel de ara­la­rın­da za­man za­man ha­in­ler çık­sa da köy ko­ru­cu­la­rı­dır.

Gü­ney­do­ğu­’da ha­len ma­aş­lı gö­rev ya­pan 46 bin 185 ko­ru­cu var. Gö­nül­lü ko­ru­cu sa­yı­sı da 20 bin ci­va­rın­da. İl­ginç­tir, dev­let bir yan­dan Gü­ney­do­ğu­’dan as­ker çe­ki­yor ama ge­çen ay 2 bin ci­va­rın­da köy ko­ru­cu­su­nun
 gö­re­ve baş­la­tıl­dı­ğı­nı öğ­re­ni­yo­rum.

“Sa­kın ateş et­me­yi­n” uya­rı­sı

As­ker du­ru­mu bi­li­yor. Te­rö­ris­ti gör­se gör­me­ye­cek, ope­ras­yo­na çık­ma­ya­cak, on­lar ateş et­me­dik­çe kar­şı­lık ver­me­ye­cek. Köy ko­ru­cu­la­rıy­la top­lan­tı­lar ya­pıl­dı ve on­la­ra dev­le­tin hak ve hu­kuk­la­rı­nı ko­ru­ya­ca­ğı
be­lir­til­di, “Te­rö­rist­le­rin ge­çiş­le­ri sı­ra­sın­da ken­di­le­ri­ne ateş edil­me­dik­çe ateş edil­me­me­si­” is­ten­di. Böy­le­ce
yal­nız as­ker de­ğil köy ko­ru­cu­la­rı da ta­li­mat­lan­dı­rıl­dı. Te­rö­rist­le­rin si­lah­la­rıy­la bir­lik­te ge­çiş­le­ri me­rak edi­li­yor.
Her za­man­ki yol ve yön­tem­le­ri ney­se yi­ne onu kul­la­na­cak­lar. Her ne ka­dar as­ke­rin, ko­ru­cu­nun ken­di­le­ri­ne ateş et­me­ye­cek­le­ri söy­len­miş ol­sa bi­le te­rö­rist­ler as­la as­ke­re gü­ven­mi­yor. “As­ke­rin ne za­man ne ya­pa­ca­ğı bel­li ol­ma­z”
 gö­rü­şün­de­ler. O yüz­den ge­çiş­ler­de yıl­lar­dır uy­gu­la­dı­ğı tak­tik­le­ri re­ha­ve­te ka­pıl­ma­dan sür­dü­re­cek­ler.

Askerin işi belli olmaz

Ulu­de­re­’de 35 va­tan­da­şı­mı­zın ha­va ha­re­ka­tı so­nu­cu öl­dü­rül­me­sin­den son­ra as­ker­ler ka­çak­çı­la­ra ka­rış­mı­yor, on­la­rın sı­nır öte­si gi­diş­le­ri­ne göz yu­mu­yor. Ya­ni sı­nır­la­rı­mız de­lik-de­şik. İş­te bu du­rum­dan PKK’­nın
na­sıl
 ya­rar­la­na­ca­ğı­nı bu ko­nu­la­rı ya­kın­dan bi­len ki­şi­den din­li­yo­rum:

“I­ra­k’­a yi­ne çok giz­li ola­rak ge­çe­cek­ler. As­ke­ri­mi­zin, ken­di­le­ri­ni gör­dük­le­ri yer­de ateş ede­ce­ği­ni dü­şü­nür­ler. Ya­ni as­ke­re ke­sin­lik­le gü­ven­mez­ler. O yüz­den teh­li­ke­li ge­çiş ye­ri­ne da­ha gü­ven­li ge­çi­şi ter­cih ede­cek­ler.
Bu­nun da iki yo­lu var: Bi­ri­si ka­çak­çı­la­rın içi­ne kü­çük grup­lar ha­lin­de ve yö­re kı­ya­fet­le­ri gi­yip sı­nır öte­si­ne
geç­me, ikin­ci­si de or­man ke­sim dö­ne­mi ol­du­ğu için ken­di­le­ri­ne ya­kın köy ko­ru­cu­la­rıy­la bir­lik­te ağaç kes­me­ye
gi­den­le­rin ara­sı­na ka­rı­şıp sı­nı­rı geç­mek. ‘Dev­let­le an­laş­tı­k’ di­ye ra­hat ra­hat git­me dü­şün­ce­si içi­ne gir­mez­ler. Ya­ni, as­ke­re gü­ven­me­ye­cek­le­ri için sız­ma şek­lin­de ge­çe­bi­le­cek­ler. Bu da öy­le ay­lar sü­ren bir şey de­ğil.”

Te­rö­rist­le­rin sı­nı­rı ge­çiş­le­ri dert de­ğil. Önem­li olan sı­nır­la­rı­mı­za dön­me­me­le­ri­dir ama bu ne­yin kar­şı­lı­ğı
ola­cak­tır iş­te bi­lin­me­yen de bu­dur.

------

Yerköy Belediyesi TBMM gündeminde

“Akil insanlar” bugün Yozgat’a geliyor. Toplantıya alınacak kişiler AKP İl Başkanlığı tarafından belirlendi
ve onların verdiği listede olmayanlar toplantıya alınmayacak. Yani AKP’nin propagandası, AKP’li olanlara yapılacak.

Söz, Yozgat’tan açılmışken, Yerköy İlçesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu’nun önerisiyle, ilçenin Atatürk Bulvarı’nın 7 kilometrelik bölümüne Başbakan Yardımcısı ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın adının verildiğini duyurmuştuk. Eski belediye başkanlarından Nafiz Faruk Erbaş’ın adının bir caddeye verilmesiyle, Bozdağ’ın adının bulvara verilmesi oylaması birlikte yapıldı. 4 MHP’li üye de Atatürk Bulvarı’nın isminin değiştirilmesine “evet” oyu kullanmış oldu.

MHP’liler de yaptıkları hatayı SÖZCÜ’den öğrendi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP’li belediye meclis üyelerinin “evet” oylarını geri çektiklerini, dilekçelerini kaymakamlığa verdiklerini, dolayısıyla oylamada nitelikli çoğunluk kalmadığı için Atatürk Bulvarı’nın isminin değiştirilemeyeceğini iddia etti. Bunu da göreceğiz.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, TBMM Başkanlığı’na sunduğu ve Başbakan Yardımcısı Bozdağ tarafından cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde, “Atatürk Bulvarı’nın adının Bekir Bozdağ Bulvarı olarak değiştirilmesine ilişkin Belediye Meclisi kararının uygulanmasına bir itirazınız olacak mıdır? Bu konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Atatürk’ün “Yiğitlerin harman olduğu diyar” dediği ilin bakanından, milletvekilinden beklenen “Adımın bu şekilde verilmesini istemiyorum” olmasıdır. Bunu da göreceğiz…

Yorum Gönderme

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget