İşte ‘Gezi’ gençlerinin cezaevinde yaşadıkları

CHP’nin raporuna göre; gençler darp edildi, psikolojik işkence gördü. Beyin tomografisi, milletvekili kartviziti bile delil sayıld.
CHP Ce­za­evi İn­ce­le­me ve İz­le­me Ko­mis­yo­nu üye­le­ri, An­ka­ra­’da­ki Ge­zi Par­kı olay­la­rı sırasında gö­zal­tı­na alı­nan 27 gen­ci, Sin­can Ce­za­evi­’n­de zi­ya­ret et­ti. Ha­zır­la­nan ra­por, tutuklu genç­le­rin bu­lun­du­ğu du­ru­mu göz­ler önü­ne ser­di. Genç­ler ken­di­le­ri da­ha doğ­ma­dan or­ta­dan kay­bo­lan ör­güt­le­re üye ol­mak­la, fo­toğ­raf­lar­da­ki taş atan yüz­le­ri ka­pa­lı ki­şi­ler ol­mak­la suç­la­nı­yor.
Gömlek bile var
Po­lis­ler, be­yin to­mog­ra­fi­si­ni, gri göm­le­ği, bil­gi­sa­yar oyu­nu­nu, mil­let­ve­ki­li kart­vi­zi­ti­ni suç de­li­li ola­rak sa­yı­yor. İş­te o ra­por­da öne çı­kan­lar:

MÜ­DÜ­RE SUÇ­LA­MA: Pek çok uy­gu­la­ma ile ade­ta fi­zik­sel tec­rit ve psi­ko­lo­jik iş­ken­ce yön­tem­le­ri­nin biz­zat ce­za­evi mü­dü­rü eliy­le uy­gu­lan­dı­ğı, eşi ben­ze­ri gö­rül­me­miş di­sip­lin ce­za­la­rı ile mah­pus­ları ca­nın­dan bez­dir­di­ği tes­pit edil­miş­tir.

BAŞ­BA­KA­N’­IN LİS­TE­Sİ: Ce­za­evin­de­ki tu­tuk­lu­lar, Baş­ba­ka­n’­ın “Ba­zı ki­şi­le­ri tes­pit et­tik, ge­re­ği ya­pı­la­ca­k” açık­la­ma­sın­dan son­ra 25 ki­şi­nin tu­tuk­lan­dı­ğı­nı söy­le­mek­te­dir. İd­di­ana­me­ler “kes-kop­ya­la-ya­pış­tı­r” man­tı­ğıy­la ya­zıl­mış, Ha­kim de “bil­gi­sa­yar han­tal­lı­ğı­” di­ye­rek ka­bul et­miş.

SUÇ­LU KİM­Lİ­Ğİ: Tu­tuk­lu genç­le­re ce­za­evi yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan bi­rer suç­lu kim­li­ği bas­tı­rıl­dı­ğı, genç­le­rin ta­bi­ri ile Dal­ton­la­r’­ın boy­nun­da­ki gi­bi yaf­ta­lar­la do­laş­ma­la­rı­nın is­ten­di­ği, bu kim­li­ğin üze­rin­de bü­yük harf­ler­le: “SU­ÇU TE­RÖ­R” yaz­dı­ğı ta­ra­fı­mı­za bil­di­ril­miş­tir. Kim­lik­le­ri al­ma­yan genç­le­re, ce­za­evi mü­dü­rü kı­na­ma ce­za­sı ve­re­rek pek çok hak­tan mah­rum bı­ra­kıl­mış­tır.

PSİ­KO­LO­JİK İŞ­KEN­CE: 10 met­re­ka­re­lik be­yaz bo­ya­lı ve be­yaz ay­dın­lat­ma­lı oda­lar­da tec­rit edil­dik­le­ri­ni söy­le­yen genç­ler içe­ri­ye sa­at sok­ma­nın ya­sak ol­du­ğu­nu ve po­lis­le­rin bi­le­rek saa­ti yan­lış söy­le­di­ği­ni ifa­de et­miş­ler­dir.

İşte o ifadeler:

Şa­hin İm­ğa (23): Yol­da yü­rür­ken 5 ki­şi üze­ri­me atıl­dı ve sü­rük­le­di. Ara­ba­day­ken po­lis kim­lik­le­ri­ni gös­ter­di­ler. Et­hem Sa­rı­sü­lü­k’­ün vu­rul­ma anı­nı gör­düm, ta­nık ol­ma­yı ka­bul et­tim, tu­tuk­lan­dım.
De­niz­can Ay­dın (18): Hal­kev­le­ri­nin ey­le­mi son­ra­sı an­nem­le bir­lik­te yol­da yü­rür­ken gö­zal­tı­na alın­dım. Ben ol­du­ğum id­di­a edi­len gö­rün­tü 1.6 sa­ni­ye­lik… Ara­dık­la­rı ki­şi be­yaz ten­li ben es­me­rim.
Ali Yıl­maz (25): Tu­tuk­lan­dık­tan 1 haf­ta son­ra bi­ze mek­tup ya­zan ar­ka­daş­la­rı­mız da tu­tuk­lan­dı. O ar­ka­daş­lar yan ko­ğu­şa gel­di, ön­ce­den gön­der­dik­le­ri mek­tup­lar hâ­lâ gel­me­di.

SÖZCÜ
Etiketler:

Yorum Gönderme

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget