Başbakanın öfkesi, demir parmaklıkların arkasına yansıyor

Şi­ka­yet han­gi ce­za­evin­den, han­gi gö­rüş­te­ki ki­şi­ler­den ge­lir­se gel­sin, CHP’­li üç
mil­let­ve­ki­li ade­ta “ko­şar 
adı­m” o ce­za­evi­ne gi­di­yor, tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­ler­le, ce­za­evi gö­rev­li­le­riy­le
gö­rü­şü­yor ve ça­lış­ma­la­rı­nı ra­po­ra
dö­nüş­tü­rü­yor. Ada­let Ba­kan­lı­ğı da, açık­la­nan ra­por­lar üze­ri­ne “ya­lan­dı­r”
açık­la­ma­sı ya­pı­yor. An­cak
“ya­lan­dı­r” de­ni­len bir­çok ko­nu­nun so­nun­da “ger­çe­k” ol­du­ğu­nu da bi­li­yo­ruz.

Ül­ke­miz­de “tu­tuk­lu­luk ce­za­ya dö­nüş­tü­” söz­le­ri­ni hu­kuk­çu­lar­dan sık­ça
du­yu­yo­ruz. Ada­let Ba­kan­lı­ğı
yet­kili­le­ri ise ce­za­evin­de­ki mah­kum­la­rın tu­tuk­lu ora­nı­nın yüz­de 28’e ka­dar in­di­ği­ni sa­vu­nu­yor. Ül­ke­miz­de “key­fi­” tu­tuk­la­ma­lar ol­du­ğu Bir­leş­miş Mil­let­ler Key­fi Tu­tuk­la­ma­lar Ça­lış­ma
Gru­bu­’nun (UNG­WAD)
ra­po­ruy­la da or­ta­ya çık­tı.

AİHM ka­ra­rı var ama…

Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si (AİHM) İkin­ci Da­ire­si, 12 Ha­zi­ran 2013 ta­rih­li ka­ra­rın­da, Te­rör­le
Mü­ca­de­le Ka­nu­nu (TMK) kap­sa­mın­da­ki suç­lar­da 6 yıl tu­tuk­lu­luk sü­re­si­nin “a­şı­rı uzu­n” ol­du­ğu­nu
be­lir­le­di ve bu­nu Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si­’ne (AİHS) ay­kı­rı bul­du.

Be­lir­ti­len da­va dos­ya­sı için Tür­ki­ye­’nin gön­der­di­ği dek­la­ras­yon­da, baş­vu­ra­nın tu­tuk­lu­luk sü­re­si­nin AİH­S’­ne gö­re “a­şı­rı uzu­n” ol­du­ğu­nu ka­bul edi­li­yor, baş­vu­ran­la­rın her bi­ri­ne 4 bin 950 av­ro ve her tür­lü mas­raf ve
 gi­der­le­ri ve avu­ka­ta da 500 av­ro öde­me ka­bul edi­li­yor, mah­ke­me mev­cut da­va­yı dü­şür­me­ye da­vet edi­li­yor.

Yıl­lar­dır ce­za­evin­de tu­tu­lan Do­ğu Pe­rin­çek, Ok­tay Yıl­dı­rım, Meh­met De­mir­taş, Mu­zaf­fer Te­kin, 
Hik­met 
Çi­çek, Ha­san Atil­la Uğu­r‘­un avu­kat­la­rı AİHM ka­ra­rı­nı da­ya­nak gös­te­rip tah­li­ye­le­ri­ni is­te­di­ler.

Kim ne ra­por dü­zen­ler­se dü­zen­le­sin, yet­ki­li­le­ri­miz bun­la­ra mut­la­ka bir kı­lıf bu­lur. “Ar­tık on­lar tu­tuk­lu 
de­ğil ön hü­küm­lü­” der ve tah­li­ye­ler ger­çek­leş­mez. Eğer UNG­WAD, AİHM ka­rar­la­rı uy­gu­la­nır ol­say­dı
bu­gün “Bal­yo­z”­un, “Er­ge­ne­ko­n”­un ce­za­evin­de sa­nı­ğı kal­maz­dı.

“Pa­ket­ler yer aç­mak içi­n”

Ce­za­evin­de ko­şul­la­rın iyi­leş­ti­ril­di­ği­ne iliş­kin açık­la­ma­la­ra kar­şın, CHP he­ye­ti­nin ra­por­la­rı da tam ter­si bir
 du­ru­mu or­ta­ya ko­yu­yor. Ce­za­ev­le­ri İn­ce­le­me Ko­mis­yo­nu­’nun CHP’­li üye­le­ri Ve­li Ağ­ba­ba, Öz­gür Özel ve Nu­ret­tin De­mi­r‘­in gün­de­me ge­tir­dik­le­ri, tu­tuk­lu ve hü­küm­lü­ler için “ne­fes bo­ru­su­” olu­yor en azın­dan
 için­de bu­lun­duk­la­rı ko­şul­la­rın dört du­var dı­şı­na çık­ma­sı sağ­la­nı­yor. Son 1,5 yıl­da 111 kez ce­za­evi zi­ya­re­tin­de bu­lu­nan CHP’­li Öz­gür Öze­l‘­den, ce­za­evi iz­le­nim­le­ri­ni din­li­yo­rum:

“Ce­za­ev­le­ri­nin du­ru­mun­da iyi­leş­me yok. Yar­gı pa­ket­le­riy­le şart­lı sa­lı­ver­me­ler de ce­za­ev­le­ri tı­ka-ba­sa do­lu
ol­du­ğu için ye­ni ope­ras­yon­lar­da tu­tuk­la­na­cak­la­ra yer aç­mak için çı­ka­rı­lı­yor. Sa­de­ce çö­züm sü­re­ci ne­de­niy­le An­ka­ra Sin­ca­n’­dan KCK ve PKK’­lı­lar tah­li­ye edil­di, he­men ar­dın­dan 28 Şu­bat tu­tuk­la­ma­la­rı baş­la­dı.
Açık­ça­sı yar­gı pa­ket­le­ri ce­za­evin­de yer aç­mak için çı­ka­rı­lı­yor.

Bu­gün ce­za­ev­le­rin­de ka­pa­si­te­nin çok üze­rin­de mah­kum bu­lu­nu­yor. Ör­ne­ğin Şan­lı­ur­fa Ce­za­evi­’n­de ya­ta­cak yer ol­ma­dı­ğı için mah­kum­la­rın nö­bet­le­şe uyu­duk­la­rı­nı tes­pit et­tik. Ol­ma­sı ge­re­ke­nin çok üze­rin­de tu­tuk­lu ve hü­küm­lü bu­lu­nu­yor.

Mu­ha­lif olan tu­tuk­la­nı­yor

Tür­ki­ye­’de çok faz­la tu­tuk­lu var. Hü­kü­me­te mu­ha­lif bi­ri­si ge­ti­ril­di­ği za­man tu­tuk­lan­ma­sı için yo­ğun ça­ba
 gös­te­ri­li­yor. Mu­ha­lif olan­la­rın sa­lı­ve­ril­me­si ade­ta is­tis­na ha­li­ne gel­di.

F ti­pi ce­za­ev­le­rin­de ‘tec­ri­t’, ‘in­san­sız­laş­tır­ma­’ yay­gın bir bi­çim­de uy­gu­la­nı­yor. Ce­za­evi yö­ne­ti­mi­nin elin­de­ki en bü­yük si­lah es­nek mev­zu­at­tır. Mev­zu­atı hep ida­re­nin işi­ne gel­di­ği gi­bi yo­rum­la­ma yet­ki­si var. Ör­ne­ğin ‘mah­kum­lar ola­ğan­dı­şı sa­kal bı­ra­ka­maz­la­r’ de­ni­li­yor. Bir ce­za­evin­de ce­za­evi yö­ne­ti­mi ‘o­la­ğan sa­kal bir
gün­dü­r’ di­ye yo­rum­la­nıp iki gün­lük sa­ka­lı ola­nı ce­za­lan­dı­rır­ken, baş­ka bir ce­za­evin­de ise sa­ka­la ka­rı­şıl­mı­yor. Bu da, ki­şi­nin yat­tı­ğı su­ça gö­re de­ği­şi­yor.

Her gün ayak­ka­bı ara­ma­sı

Ba­zı ce­za­ev­le­rin­de, her gün mah­kum­la­rın ayak­ka­bı­la­rı kal­dık­la­rı oda­la­rın ka­pı­sı­nın önün­de çı­kar­tı­lıp ba­kı­lı­yor. Ar­tık bu du­rum çok tep­ki çe­ki­yor. Bu yüz­den tar­tış­ma­lar hiç ek­sik ol­mu­yor. Bu­nun için ‘key­fi ara­ma­ya
 so­n’ slo­ga­nı atan­la­ra da ‘s­lo­gan at­mak su­re­tiy­le ce­za­evi dü­ze­ni­ni boz­mak su­re­tiy­le is­ya­na teş­vi­k’ de­ni­lip di­sip­lin ce­za­la­rı ve­ri­li­yor. Bir ay için­de 3 kez ce­za alan, ai­le­siy­le te­le­fon­la ko­nuş­ma­la­rı ya­sak­la­nan
 mah­kum­lar var.
Ce­za­evin­de ce­za­sı bi­ten­ler, di­sip­lin ce­za­sı yü­zün­den tah­li­ye edil­mi­yor.

Baş­ba­ka­n’­ın ha­va­sı­na gö­re

Ce­za­ev­le­rin­de mu­ha­lif­le­re kar­şı Mus­so­li­ni­’nin dev­let in­ti­ka­mı uy­gu­la­nı­yor. Baş­ba­kan ter­sin­den kalk­mış­sa,
ce­za­evi gö­rev­li­le­ri de ce­za­ev­le­ri­ne ter­sin­den gi­ri­yor­lar. Bu yu­ka­rı­dan aşa­ğı­ya ge­li­yor. Baş­ba­ka­n’­ın asa­bı
bo­zu­lun­ca, bu in­faz ko­ru­ma me­mur­la­rı­nı da ger­gin­leş­ti­ri­yor. Ko­nuş­tu­ğu­muz iyi ni­yet­li ba­zı me­mur­lar, sert­lik em­ri­nin ‘yu­ka­rı­dan gel­di­ği­ni­’ söy­le­mek­le ye­ti­ni­yor. Böy­le dö­nem­ler­de si­ya­si mah­kum­lar ca­nın­dan bez­di­ri­li­yor. Böy­le gün­ler­de her­kes zor­da ama özel­lik­le Ge­zi Par­kı tu­tuk­lu­la­rı en zor­da… Ay­nı suç­la­ma­lar­la tu­tuk­la­nan­lar Sin­ca­n’­da F ti­pi­ne ‘te­rör suç­lu­su­’ di­ye ko­nu­lu­yor.”

Öz­gür Öze­l‘­in an­la­ta­cak­la­rı çok… Ra­por­la­rı “ya­lan­dı­r” de­yip bir ke­na­ra atıl­ma­ma­lı, dik­kat­le üze­rin­de
du­rul­ma­lı.

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget