'Fişleme anketi'nin sponsoru Büyükşehir Belediyesi

Mer­ke­zi An­ka­ra­’da bu­lu­nan Çağ­daş Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği (ÇGD), ik­ti­da­rın da mu­ha­le­fe­tin de her za­man say­gı duy­du­ğu bir der­nek­tir. İk­ti­dar­lar­la, ye­rel yö­ne­tim­ler­le hiç ya­kın iliş­ki­si ol­ma­dı­ğı bi­li­nir. Ken­di kı­sıt­lı ola­nak­la­rıy­la ayak­ta dur­ma­ya ça­lı­şır. Ga­ze­te­ci­le­rin hak ve hu­kuk­la­rı­nı ko­ru­mak adı­na ye­ri gel­di­ği za­man en sert açık­la­ma­lar ya­pı­lır.

Der­ne­ğin, bir­çok il­de ol­du­ğu gi­bi Bur­sa­’da da şu­be­si bu­lu­nu­yor. Yet­ki­li­le­ri­ne gö­re 650 ci­va­rın­da da üye­si var. Böy­le bir der­ne­ğin ye­rel yö­ne­tim­ler­le ne işi ola­bi­lir? An­cak, Bur­sa­’da öy­le bir ça­lış­ma baş­la­tıl­dı ki, doğ­ru­su bu du­ru­ma ga­ze­te­ci­ler de şa­şır­dı. Der­nek ara­cı­lı­ğıy­la “fiş­len­dik­le­ri­ni­” dü­şün­dü­ler.

Ya­pı­lan ça­lış­ma şu: Çağ­daş Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Bur­sa Şu­be Baş­kan­lı­ğı, ga­ze­te­ci­le­rin si­ya­si eği­lim­le­ri­ni be­lir­le­mek için an­ket uy­gu­lan­ma­sı­na ka­rar ver­di. Bu­nu da Bur­sa Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin araş­tır­ma­la­rı­nı ya­pan BU­PAR isim­li şir­ke­te yap­tır­mak is­te­di. Açık­ça­sı böy­le bir araş­tır­ma için BU­PAR şir­ke­ti­ne bir öde­me de ya­pıl­ma­ya­cak­tı. Ya­ni, der­nek ga­ze­te­ci­le­rin si­ya­si eği­lim­le­ri­ni, ba­kış­la­rı­nı be­le­di­ye şir­ke­ti ara­cıy­la öğ­re­ne­cek­ti. Araş­tır­ma­nın bir ör­ne­ği de kuş­ku­suz Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’­nin elin­de bu­lu­na­cak­tı.

Si­ya­si eği­lim­le­ri öğ­re­ni­le­cek

Der­ne­ğin Bur­sa şu­be­si yal­nız ken­di üye­le­ri­nin de­ğil, Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti üye­le­ri için de an­ket ça­lış­ma­sı ya­pıl­ma­sı­nı is­te­miş­ti. Bur­sa­’ da bu­lu­nan ga­ze­te­ci­le­re, be­le­di­ye şir­ke­ti­nin gö­rev­len­dir­di­ği an­ke­tör­ler git­ti ve o ga­rip so­ru­la­rı yö­nelt­mek is­te­di.

İn­san­la­rın her şey­den nem kap­tı­ğı bir dö­nem­de, Çağ­daş Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Bur­sa Şu­be­si­’nin, AK­P’­li be­le­di­ye ile iş­bir­li­ği­ne gi­rip an­ket uy­gu­la­ma­ya baş­la­ma­sı açık­ça­sı ga­ze­te­ci­le­ri aya­ğa kal­dır­dı. Çün­kü so­ru­la­ra ve­ri­le­cek ce­vap­lar tam an­la­mıy­la ga­ze­te­ci­nin si­ya­si gö­rü­şü­nü or­ta­ya ko­ya­cak­tı. Za­ten amaç da on­la­rın si­ya­si eği­lim­le­ri­ni öğ­ren­mek­ti…
Oy­sa, der­ne­ğin gö­re­vi ga­ze­te­ci­le­rin si­ya­si gö­rüş­le­ri­ni or­ta­ya koy­mak ol­ma­ma­lı. İn­san­la­rın bas­kı al­tın­da tu­tul­du­ğu, ga­ze­te­ci­le­rin öz­gür­ce ya­za­ma­dı­ğı bir or­tam­da on­la­rın si­ya­si eği­lim­le­ri­ni öğ­ren­mek, der­ne­ğin Bur­sa Şu­be­si­nin ne işi­ne ya­ra­cak?

Er­do­ğa­n’­lı, Arın­ç’­lı so­ru­lar

An­ket uy­gu­la­nan ki­şi­le­rin isim­le­ri ya­zıl­dı. Her ne ka­dar der­nek yet­ki­li­le­ri isim­le­rin açık­lan­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­miş ol­sa da, siz gör­me­se­niz bi­le be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri­nin elin­de kim­le­rin han­gi so­ru­ya han­gi ce­vap­la­rı ver­di­ği bel­li. Bun­la­rın ya­rın baş­ka amaç­la kul­la­nıl­ma­ya­ca­ğı­nı da kim­se ga­ran­ti ede­mez.

Ga­ze­te­ci­le­re “Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri­” hak­kın­da ne dü­şün­dük­le­rin­den, bu ey­lem­le­ri des­tek­le­yip des­tek­le­me­dik­le­ri­ne, Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Baş­ba­kan Er­do­ğan, yar­dım­cı­sı Bü­lent Arın­ç’­ın bu olay­lar­la il­gi­li tu­tum­la­rı­nı na­sıl bul­duk­la­rı­na, ço­cuk­la­rı­nı imam ha­tip li­se­si­ne gön­de­rip gön­der­me­ye­cek­le­ri­ne, han­gi ye­rel ve yay­gın ga­ze­te­le­ri, han­gi ya­zar­la­rı oku­duk­la­rı­na va­rın­ca­ya ka­dar de­ği­şik so­ru­lar yö­nel­til­di. Ga­ze­te­ci­ye yö­nel­ti­len so­ru­lar­dan bi­ri­si de “Siz, ço­cu­ğu­nu­zun ra­di­kal so­la mı yok­sa ra­di­kal sa­ğa mı ya­kın ol­ma­sı­nı is­ter­di­niz?” ol­du. Pe­ki, sa­yın baş­kan sa­na ne?

Tep­ki­ler üze­ri­ne dur­du­rul­du

Der­nek Baş­ka­nı, her ne ka­dar “fiş­le­me yo­k” de­se de, Bur­sa­lı mes­lek­taş­la­rı­mız “fiş­le­ni­yo­ru­z” di­ye tep­ki gös­ter­di. So­nuç­ta ÇGD an­ket ça­lış­ma­sı­nı dur­dur­mak zo­run­da kal­dı. Pe­ki, ya­pı­lan an­ket­ler ne ola­cak? Bur­sa ÇGD Şu­be Baş­ka­nı­’nın me­ra­kı ga­ze­te­ci­ler için ağır so­nuç­lar ve­re­cek­ti. Son­ra, ga­ze­te­ci­le­rin si­ya­si eği­lim­le­ri der­nek baş­ka­nı­nı ni­çin bu ka­dar il­gi­len­di­ri­yor? ÇGD üye­le­ri­nin olay­la­ra ba­kı­şı­nı baş­ka­nın çok iyi bil­me­si ge­re­kir. ÇGD Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Aba­kay da, şu­be baş­ka­nı­nın be­le­di­ye ile iç­li-dış­lı ol­ma­sı­nı ya­dır­ga­dı ve bu du­ru­mu ken­di­siy­le de ko­nu­şa­ca­ğı­nı söy­le­di.

ÇGD Şu­be Baş­ka­nı Yük­sel Bay­sal, gön­de­re­ce­ği­ni söy­le­di­ği an­ket so­ru­la­rı­nı ise ne ka­dar yan­lış bir şey yap­mış ol­du­ğu­nun far­kı­na var­mış ola­cak ki ken­di­sin­den is­te­yen ga­ze­te­ci­le­re gön­der­mek­ten vaz­geç­ti. Açık­ça­sı, Bur­sa­lı mes­lek­taş­la­rı­mı­zı fiş­len­mek­ten son an­da kur­tul­du di­yo­ruz ama mes­lek­taş­la­rı­mız “ne kur­tul­ma­sı, ço­ğu fiş­len­di­” di­ye ıs­rar edi­yor…

-----

ÇGD Bursa Şubesi Başkanı Yüksel Baysal'ın tepkiler üzerine meslektaşlarını nasıl eleştirdiğini de kendi yazısından okuyalım:

Gerçekten çok üzgünüm.
Basit bir bilimsel araştırma etrafından fırtınalar koparıldı.
Gazeteci milletinin korkaklığı, pısırıklığı, hiç okumadığı, bir kez daha ortaya çıktı.
Bu kadarını ben bile beklemiyordum.
***
Olay şu…
Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak, Türkiye’de bir ilki yapmak istedik.
Nasıl gazete çıkardıysak, nasıl Anadolu Medya Zirvesi’ni Bursa’da topladıysak, nasıl Uludağ’da kamp yaptıysak, Bursalı gazetecilerin tümünün duygularını, düşüncelerini, kaygılarını, görüşlerini, eğilimlerini, kısaca ne yaşıyorsa onun fotoğrafını çekmek için adım attık.
Erdal Akaltun’a sordum, “Yapabilirim” dedi.
Finansman noktasında Yönetim Kurulu Üyemiz, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Basın Sorumlusu Saffet Yılmaz’dan destek istedik.
“Olur” dedi.
Sonuçta bunu bir kitap halinde, ÇGD yayınları olarak çıkarmak iyi olacak diye düşündük.
***
Aman Allahım!
“Öyle soru mu olurmuş?”
“Siz fişleme mi yapıyorsunuz?”
“Saçma sapan sorular var!” gibi bilimsel (!) değerlendirmeler yapıldı.
Şaşırdım, üzüldüm, kahroldum.
Bursa basını hiç kitap okumuyor ne yazık ki…
Bir tek sosyoloji kitabı okuyan kişi bile anlar ve bilir ki, “deneklere” her soru sorulur.
Cinsel hayatı dahil!
***
Gezi Parkı sorusuna bile itiraz eden oldu!
İnanılmaz bir şey!
Gazetecilere “Gezi parkı haklı eylem midir? diye sormak neden sorun olsun?
Ne fişlemesi kardeşim, anketi firma yetkilileri dışında kimsenin görme şansı var mı?
Efendim isim niye soruluyor?
Cahillik işte…
“Teyit almak için isim ve telefon sorulur!”
Kimseye bildirim yapılmak için değil…

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget