Erdoğan Bayraktar istifa etmeli - Uğur Dündar

Sev­gi­li okur­la­rım,
Ya­şa­dı­ğı­mız olay­lar kar­şı­sın­da ba­zen söy­le­ye­cek söz bul­mak­ta zor­la­nı­yo­rum.
Ör­ne­ğin şu TO­Kİ re­za­le­ti­ne ba­kın.
Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, TO­Kİ­‘de yol­suz­luk ya­pıl­dı­ğı­nı ka­bul et­ti.
KC Gro­up‘­un TO­Kİ­’yi 55-60 mil­yon li­ra do­lan­dır­dı­ğı­nı söy­le­yen Ba­kan, “O­ra­da bir zaa­fım ol­du­ğu­nu iti­raf edi­yo­rum. Kim suç­luy­sa ce­za­sı­nı çek­sin, ben da­hil!” de­di.
“TO­Kİ­’de do­lan­dı­rı­cı­lık, hır­sız­lık var. Bu be­nim zaa­fım­dır. Bir ida­re­ci ola­rak ora­da ya­pı­lan yan­lış­lı­ğı gö­re­bil­me­liy­dik, gö­re­me­dik. Be­nim gö­züm­den kaç­tı!” di­ye­rek yol­suz­lu­ğu iti­raf eden Ba­ka­n’­dan ne bek­le­nir?
“İs­ti­fa et­me­si bek­le­nir!” de­di­ği­ni­zi du­yar gi­bi­yim!
Hak­lı­sı­nız. Çağ­daş de­mok­ra­si­ler­de bı­ra­kın yol­suz­lu­ğu, bir Ba­ka­n’­ın, ko­nu­tun­da ra­yi­cin al­tın­da bir ki­ray­la otur­du­ğu­nun be­lir­len­me­si bi­le, o si­ya­set­çi­nin is­ti­fa­sı için ye­ter­li­dir.
Ama de­dik ya bu du­rum, çağ­daş de­mok­ra­si­ler için ge­çer­li­dir!
Bi­zim gi­bi ile­ri, hat­ta muh­te­şem de­mok­ra­si­ler­de ise, en bü­yük yol­suz­luk­lar bi­le bir iki gün ko­nu­şu­lur, son­ra gün­de­me pa­di­şah tar­tış­ma­sı gi­bi uy­du­ruk bir ko­nu ge­ti­ri­lir ve asıl üze­rin­de du­rul­ma­sı ge­re­ken gün­dem mad­de­le­ri unut­tu­ru­lur gi­der!
Böy­le­ce hem is­ti­fa et­me­si ge­re­ken si­ya­si­ler, hem de bir­kaç is­tis­na dı­şın­da tü­müy­le yan­daş­la­şan med­ya­nın yö­ne­ti­ci­le­ri de de­rin bir “o­h” çe­ker.
Pa­di­şah tar­tış­ma­sı du­rur­ken, TO­Kİ­’nin üs­tü­ne kim gi­der?
* * *
“TO­Kİ do­lan­dı­rıl­dı, hır­sız­lık ya­pıl­dı. Bu­ra­da be­nim de zaa­fım var!” di­yen Ba­kan Bay­rak­tar, dün de çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
An­ka­ra Sa­na­yi Oda­sı (ASO) Mec­li­si­’nin top­lan­tı­sı­na ka­tı­lan Ba­kan, sa­na­yi­ci­le­rin pi­ya­sa­da “TO­Kİ sun­ta­sı­”, “TO­Kİ men­te­şe­si­” ola­rak ta­nım­la­nan son de­re­ce ka­li­te­siz ürün­ler­den ya­kın­ma­la­rı üze­ri­ne, şun­la­rı söy­le­di:
“Tes­lim et­ti­ği­miz ev­ler­de va­tan­da­şın yüz­de 70’i mut­fak­la­rı atı­yor, ye­ni­si­ni yap­tı­rı­yor. Yüz­de 15’i se­ra­mik­le­ri, yüz­de 30’u da ka­pı­la­rı de­ğiş­ti­ri­yor. İs­raf eko­no­mi­si­ni ön­le­me­miz la­zım!”
* * *
Ba­kan “is­raf eko­no­mi­si­” di­ye­rek, TO­Kİ ko­nut­la­rın­da ka­li­te­siz mal­ze­me ve ürün­ler kul­la­nıl­dı­ğı­nı ka­bul edi­yor.
Mut­fak­la­rın, se­ra­mik­le­rin ve ka­pı­la­rın hak sa­hip­le­ri ta­ra­fın­dan de­ğiş­ti­ril­di­ği­ni be­lir­ti­yor.
Ya de­ğiş­ti­ri­le­me­yen­ler?
Ör­ne­ğin TO­Kİ ko­nut­la­rın­da kul­la­nı­lan kab­lo­lar…
Sıh­hi te­si­sat mal­ze­me­le­ri…
Ve di­ğer ürün­ler…
Bun­lar çok mu ka­li­te­li?
Ne ge­zer!
İd­di­aya gö­re hep­si men­te­şe­ler, ka­pı­lar ve mut­fak­lar gi­bi ka­li­te­siz, hep­si stan­dart­la­rın altında!
Say­gın bi­lim in­san­la­rı, ta­raf­sız uz­man­lar­dan olu­şa­cak bir eki­bin ko­nut­lar­da ay­rın­tı­lı in­ce­le­me yap­ma­la­rı ha­lin­de, TO­Kİ ba­lo­nu­nun “gü­m” di­ye pat­la­ya­ca­ğı­nı öne sü­rü­yor­lar.
* * *
Ay­lar ön­ce yaz­dık.
“TO­Kİ, AKP ik­ti­da­rı­nın İS­Kİ­’si ola­cak, hat­ta onu fer­sah fer­sah ge­çe­cek” de­dik.
Ba­zı ör­nek­ler ve­re­rek, yol­suz­luk ays­ber­gi­nin su üs­tün­de­ki kü­çük bir kıs­mı­nı gös­ter­dik.
Çok geç­me­den, Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu­‘nun TO­Kİ­‘de yak­la­şık 1 mil­yar li­ra­lık ka­mu za­ra­rı ol­du­ğu­nu bel­ge­le­yen ra­po­ru gel­di.
Ra­por tar­tı­şı­lır­ken Ba­kan Er­do­ğan Bay­rak­tar, ku­ru­mun 55-60 mil­yon do­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı iti­raf etti.
Şim­di de “İs­raf eko­no­mi­si va­r” di­yor.
Bir ba­kı­ma yol­suz­lu­ğu ka­bul edi­yor.
Ama asıl yap­ma­sı ge­re­ke­ni yap­mı­yor!
İs­ti­fa et­mi­yor.
Top­lum ken­di­sin­den iti­raf de­ğil, is­ti­fa bek­li­yor!

Yorum Gönderme

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget