Keramete kıç attırmak - Özdemir İnce


Arkasında hinoğluhinlikler aramak, keramete kıç attırmak boşuna: Ülke adları, ulus adları, halk adları genellik­le saymacadır, rastlantısaldır ama ve mutlaka bir tarihsel temeli vardır.
Şu anda Türkiye adı verilen toprak parçasının Hititler zamanında adı neydi acaba, bilen var mı? Sümerler ne diyordu? Kayseri’de ticaret merke­zi kuran Asurlular ne ad veriyordu? Ben bilmiyorum. Araştırma yapma­dım, kafadan yazıyorum:
Türkiye’den “Ön-Asya” diye söz eden bakkala rastlamadım. Tarihçiler ya da coğrafyacılar takmıştır bu adı. Ama “Küçük Asya ‘nın bir tarihsel da­yanağı var: Latince: “Asia Minor”, Yunanca: “Mikrâ Asia”.
Anadolu
Ama Anadolu, halkın diline girmiş­tir. Ama bu topraklara Anadolu di­yenler üzerinde yaşayanlar değil, bu toprakların batısında, Ege Denizi’nin ötesinde Hellas’ta yaşayan insanlar, Helenler. Kendilerine göre doğuda kalan ve kıyılarını kolonize ettikleri bu topraklara “doğu”, “güneşin doğduğu yer” anlamında “Anatoli” demişler, diye biliyordum ama öyle değilmiş: Anadolu kelimesi “Ana ili” anlamına gelen “anatole” kelimesinden türe­miş ve Yunanlar tarafından devam et­tirilmiştir. Bu sözcük, “doğmak, yük­selmek” anlamına gelen Yunanca “anatellein” fiilini etkilemiş. Ayrıca, “Doğu ülkesi” anlamına gelen Anato­lia ilk kez 7. yüzyılda Doğu Roma İm­paratorluğu’nun Afyon, Isparta, Kon­ya, Kayseri ve İçel (Mersin) yörelerini kapsayan idari birimi (Anatolikon Thema) için kullanılmış. Osmanlı dö­neminde ise Anadoli veya Anadolu, merkezi Amasya olan, Sivas ve Kas­tamonu’yu kapsayan bir eyaletin adı. 19. yüzyılda genel anlamda impara­torluğun Asya kıtasında kalan ve Türklerle meskûn olan bölgesini ta­nımlamak için kullanılmış. Cumhuri­yet döneminden önce “Anadolu”nun geleneksel doğu sınırı olarak Fırat Nehri kabul edilirken, Cumhuriyetten sonra Türkiye’nin Asya kıtasında ka­lan kısmının tümü aynı coğrafî terime dâhil edilmiş. (Wikipedia)
Osmanlıların bu topraklara “Diyar-ı Rûm” (Roma memleketi) dediklerini de unutmayalım.
Ulus adları
“Türk” (veya Türük, Török, Törk) adı Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtla­rında “Türük” veya “Türk” veya “Kök Türük” veya bazı yabancı kaynaklarda Türk şeklinde geçer. “Türk/Türük” sözünün anlamı kaynaklara göre “türemek, miğfer, güçlü kuvvetli” olarak verilmektedir. Türk adı, ilk dönem­lerde belirli bir toplumun kavmî ismi olmak yerine siyasi mensubiyeti belir­leyen bir isim olarak ortaya çıkar. Bu kelimenin türemekten çıktığı, töreli ve yasalı anlamına geldiği rivayet edil­mektedir. Sözcük, zaman içinde güç­lü, kuvvetli ve güzel anlamlan da ka­zanmış.. Bir görüşe göre de Türk söz­cüğü Hakanlar Sülalesi olan Açiraoğulları’nın unvanıdır ve bu sülaleye mensubiyet Türk adı şeklinde anılır. Türk kelimesi ilk olarak Göktürk Dev­leti vasıtasıyla bir devletin adı olur ve bu devlete mensubiyeti bildirir. (Wikiepedia)
Türklere, “Türk” adının ilk kez Çin tarih kaynaklarında geçtiği de bir ke­nara yazılmalı.
Simdi de öyle mi bilemem ama es­kiden gönderdiğiniz mektup zarfının üzerine “Yunanistan” yazdığınız za­man mektup geri gelirdi. Onun yerine “Hellas” yazmak gerekirdi. Yunanlara (Dikkat: “Yunanlı”, “Yunanlılar” yan­lıştır), Galiba “îyonya ‘dan bozma…
İspanya
Neden İspanya? Oraya geleceğiz ama önce işimize bakalım: Üzerinde İspanya ve Portekiz’in bulunduğu ya­rım adaya İberik (İberya) yarımadası deniliyor.
MÖ 1100 yıllarında Fenikeliler, İs­panya topraklarında ilk yerleşim mer­kezlerini kurmaya başlamışlar. Roma­lıları, Keltler ve Yunanlar izlemiş. Da­ha sonra Kartacalıların egemenliğine girmiş. MÖ 202 yılında Romalılar Kartacalıları İberik Yarımadasından atmışlar. Roma İmparatorluğu bu ta­rihten itibaren İspanya’da birliği sağ­lamış
Fenikeliler geldikleri zaman burada çok tavşan yaşamaktaymış. Bu nedenle buraya “Tavşan ülkesi” anlamında “Hispanie” falan demişler. İspanya’yı Fenikelilerin elinden alan Romalılar da buraya İspanya demişler.
Efendim bu memlekette
Bu memlekette bir yığın tuzu kuru var elbette! Değirmene su öğütmeye giderler!
İspanya diye bir ülke varmış ama İspanyol diye bir etnik grup yokmuş… Üstü kapalı olarak “Ülkelerin adı üze­rinde yaşayan herhangi bir halkın adı olmasaydı” temennisi gizlidir. Siz böy­le bir cümleyi “Türkiye’ye Türkiye denmesinden Kürtler rahatsız oluyor” yorumuyla okuyabilirsiniz. Yahu kar­deşim Türkiye’ye Türkiye adını Türk­ler vermemişler ki, taa Ortaçağ’da Avrupalılar vermiş bu adı. Marco Po­lo (1254-1324) bile Türkiye diye yazı­yor.
Ne yapalım ki kimi memlekete üze­rinde yaşayan insanların ulusal adı ve­rilmiş: Almanya, Rusya, Türkiye… Kimi memleket de üzerinde yaşayan uluslara adını vermiş: Kolombiyalı, Perulu… İlginç değil mi, son keşfedi­len topraklar kendilerini keşfeden uluslara adını vermiş.
Tarihte, Türkiye’nin güney-doğusu da aralarında olmak üzere Orta-Doğu’nun bir coğrafî bölümüne Kürdistan deniliyor. Ama tarih boyunca Kürdistan adlı bir devlet olmamış. Bu nedenle tarih ile coğrafyayı karıştırmamak gerek.
Tarihsel geçmişe gelince: Kesinlik­le çevre düzenleme ya da ikebana sa­natı değildir. Kimse dilediği gibi biçimlendiremez. Ama şu anda, bir yı­ğın alaylı tarihçi heveslisi bu işi yap­makta ve keramete kıç attırmakta!

“Türkiye Cumhuriyeti devletini ku­ran Türkiye halkına Türk milleti de­nir”
tanımına karşı olanlar sadece mil­letin adına değil devletin de adına kar­şıdırlar!

Yorum Gönderme

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget