Hataylı’nın Huzurunu Bozma Planı - Saygı Öztürk

Su­ri­ye, geç­miş­te Tür­ki­ye­’ye bü­yük acı­lar ya­şat­tı. Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­ne, bu ör­gü­tün ba­şı Ab­dul­lah Öca­la­n’­a tam 18 yıl kol-ka­nat ger­di. An­ka­ra ve Şa­m’­da ya­pı­lan Gü­ven­lik ve İş­bir­li­ği Top­lan­tı­la­rı­’n­da, Türk ta­ra­fı Öca­la­n’­ın ya­ka­la­nıp ia­de­si­ni is­ter­ken, Su­ri­ye ma­kam­la­rı ise “Ül­ke­miz­de Ab­dul­lah Öca­lan di­ye bi­ri­si bu­lun­ma­mak­ta­dır. Bu ki­şi­nin bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti­ği­niz ad­res­le­re ba­kı­la­cak ve bir son­ra­ki top­lan­tı­da ta­ra­fı­nı­za bil­gi ve­ri­le­ce­k” de­ni­li­yor­du. Ve­ri­len ce­vap da hep “böy­le bi­ri­si bu­lun­ma­mak­ta­dı­r” olu­yor­du.

Ge­ri­lim­li yıl­lar 1998’de Ada­na­’da ya­pı­lan top­lan­tı­dan son­ra de­ğiş­me­ye baş­la­dı. Öca­lan ül­ke­den çı­ka­rıl­dı. Be­şar Esad dö­ne­min­de de vi­ze­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı, or­tak ba­kan­lar ku­ru­lu top­lan­tı­la­rı, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­la bir­lik­te ta­til yap­ma­la­rı iliş­ki­le­ri da­ha ile­ri­ye ta­şı­dı. AB­D’­nin Su­ri­ye­’ye kar­şı tav­rı­nın de­ğiş­me­sin­den son­ra Tür­ki­ye­’nin de de­ğiş­ti. Esa­d’­dan ka­çan­lar Tür­ki­ye­’ye sı­ğın­dı.

Gi­re­ni-çı­ka­nı bel­li değil

Tür­ki­ye, dar du­rum­da, zor du­rum­da ola­na geç­miş­te de ka­pı­la­rı­nı aç­mış­tı. 600 bin Irak­lı ay­lar­ca ül­ke­miz­de ba­rın­dı­rıl­mış­tı. Ge­len­le­rin kim­lik­le­ri, ba­rın­dık­la­rı kamp­lar bel­liy­di. An­cak Su­ri­ye­’den ge­len­ler için bun­lar söy­le­ne­mez. Kamp­lar­da ba­rı­nan­lar­dan da faz­la de­ne­tim­siz Su­ri­ye­li bu­lu­nu­yor. Si­lah­la­rıy­la, sah­te pla­ka­lı oto­mo­bil­le­riy­le do­la­şı­yor­lar. İş ye­ri açı­yor­lar, ka­çak­çı­lık ya­pı­yor­lar, ül­ke­miz­de bom­ba imal edip sı­nır öte­si­ne gön­de­ri­yor­lar.

Su­ri­ye­’den ge­len sı­ğın­ma­cı­lar ya da ül­ke­miz­de ka­çak ola­rak ya­şa­yan­lar, san­ki bu ül­ke­nin sa­hip­le­riy­miş gi­bi ha­re­ket edi­yor. Ne ya­sa din­li­yor, ne ku­ral… Her fır­sat­ta va­tan­da­şı­mı­za sal­dı­rı­yor, olay çı­ka­rı­yor. On­la­ra ku­cak açan Ha­tay­lı­lar, şim­di de­ne­tim­siz­li­ğin ge­tir­di­ği olum­suz­luk­lar yü­zün­den Su­ri­ye­li­ler­le kar­şı kar­şı­ya ge­li­yor.

Sı­nır­la­rı­mız için “kev­gi­re dön­mü­ş” de­yi­mi sık­ça kul­la­nı­lı­yor. Asi Neh­ri üze­rin­den her tür­lü ka­çak­çı­lık ya­pı­lı­yor. Ka­çak­çı­lık o ka­dar yay­gın ki, ma­zo­tun lit­re­si 1.5 li­ra­ya in­miş du­rum­da… Ulus­la­ra­ra­sı nak­li­yat çök­müş. Gi­re­ni-çı­ka­nı bel­li ol­ma­yan ül­ke­de bi­ri­le­ri­nin bom­ba yük­lü araç­la­rı pat­lat­ma­sı da bek­len­me­li. Böy­le or­tam­da bom­ba­la­rın ne za­man ne­re­de pat­la­ya­ca­ğı bel­li ol­maz.

Ya­sak­lar­sa­nız böy­le de olur

Halk ara­sın­da söy­len­ti­ler ala­bil­di­ği­ne yay­gın… Şim­di de, mah­ke­me ka­ra­rıy­la ya­yın ya­sa­ğı ge­ti­ril­di. Şef­faf ol­mak ge­re­ki­yor. Eğer siz ya­yın ya­sak­la­rı ko­yar­sa­nız hal­kın ger­çe­ği öğ­ren­me­si­ni ön­le­miş olur, ger­çek ­dı­şı ya da abar­tı­lı id­di­ala­rın önü­ne ge­çe­mez­si­niz.

Dün, ben­zer olay­la­ra ta­nık ol­duk. Rey­han-­lı­’da ölü sa­yı­sı­nın as­lın­da 50 de­ğil 177 ol­du­ğu id­di­ala­rı or­ta­ya atıl­dı. Söy­le­ye­lim ta­bi­i ki bu id­di­a ger­çek de­ğil. An­cak, ölü sa­yı­sı­nın 177 ol­du­ğu­nun açık­lan­ma­ma­sı için ya­yın ya­sa­ğı­nın ge­ti­ril­di­ği­ni öne sü­ren­ler de var­dı. Baş­ba­kan, ben­zer ya­sak­la­rın ba­tı ül­ke­le­rin­de de ol­du­ğu­nu ifa­de edi­yor. Her alan­da Ba­tı ül­ke­le­ri­ni ör­nek al­ma­dı­ğı­mı­za gö­re, olum­suz ör­ne­ği de al­mak zo­run­da hiç de­ği­liz.

Ölen­le­rin sa­yı­sı 177’ye de çı­ka­bi­lir­di. Ör­ne­ğin, pat­la­ma so­nu­cu çö­ken bi­na­da ders­ha­ne bu­lu­nu­yor­du. Pat­la­ma­dan ya­rım sa­at ön­ce kur­si­yer­ler ay­rıl­mış­tı. Ey­lem gü­nü­nün cu­mar­te­si ol­ma­sı da ka­yıp­la­rın da­ha faz­la ol­ma­sı­nı ön­le­di.

Rey­han­lı­’da ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ye gö­re Tür­ki­ye­’de kan­lı ey­lem yap­tır­mak, ken­di ca­nıy­la uğ­ra­şan Esa­d’­ın işi­ne gel­mez. Yö­re­de ca­sus­lar, Su­ri­ye re­ji­mi­ne kar­şı sa­va­şan­lar, El Kai­de, Müs­lü­man Kar­deş­ler mi­li­tan­la­rı kol ge­zi­yor. Ha­fız Esad dö­ne­min­de he­men her ör­gü­tün Su­ri­ye ile bağ­lan­tı­sı bu­lu­nu­yor­du. O bağ­lan­tı­la­rın he­men ko­pa­rıl­ma­sı da müm­kün ol­ma­dı­ğı­na gö­re, bu ör­güt­ler­den bi­ri­si de “des­tek amaç­lı­” ya da “al­dık­la­rı gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­me­” amaç­lı ola­rak da böy­le bir ey­le­mi ger­çek­leş­ti­re­bi­lir.

Ha­tay hal­kı hu­zur is­ti­yor

Su­ri­ye­’nin Tür­ki­ye sı­nı­rın­da­ki yer­le­şim yer­le­ri Esa­d’­ın de­ğil, mu­ha­lif­le­rin de­ne­ti­mi al­tın­da… Bom­ba yük­lü araç­ların Su­ri­ye­’den ge­ti­ril­di­ği id­di­a edil­di­ği­ne gö­re, mu­ha­lif­le­rin de­ne­ti­min­den ge­çi­ril­dik­ten son­ra ül­ke­mi­ze so­kul­muş­tur. Pe­ki, dev­le­ti­miz ma­dem ön­ce­den bom­ba yük­lü araç­lar ge­le­ce­ği­ni öğ­re­ni­yor da, bom­ba­lı ey­lem­le­ri ni­çin ön­le­ye­mi­yor?

Ha­tay “ba­rış şeh­ri­” un­va­nı­nı en çok hak eden bir ili­miz­dir. Ca­mi­nin, si­na­go­gun, ki­li­se­nin yan ya­na ol­ma­sı, in­san­la­rın ba­rış, kar­deş­lik, say­gı için­de ya­şa­ma­la­rı hep ör­nek gös­te­ri­lir. Ha­tay­lı­lar, sı­ğın­ma­cı Su­ri­ye­li­le­re ku­cak aç­mış­tı. Ek­mek­le­ri­ni on­lar­la pay­laş­tı. O yüz­den, ger­gin­lik ya­şa­nı­yor­sa bu Ha­tay­lı­la­r’­dan de­ğil Su­ri­ye­li­le­r’­den kay­nak­la­nı­yor.

Ha­tay hal­kı hu­zur arı­yor. İş­te hu­zu­ru bo­zul­du­ğu için il­çe­si­ni terk eden­le­rin sa­yı­sı da az de­ğil. Baş­ba­kan Er­do­ğan, sı­ğın­ma­cı­lar­dan kay­nak­la­nan so­run ol­ma­dı­ğı­nı öne sür­müş ol­sa da, yö­re­de in­ce­le­me ya­pan CHP mil­let­ve­kil­le­ri­ne olay­la­rın so­rum­lu­su ola­rak hep Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­lar gös­te­ril­di.

Su­ri­ye­’de ya­şa­nan olay­la­rı Ha­ta­y’­a ta­şı­mak is­te­yen­ler ol­du­ğu­nu unut­ma­ya­lım. Bu­nun için mez­hep öne çı­ka­rı­lı­yor. Teh­li­ke­li oyun­la­ra kar­şı aman dik­kat…

Yorum Gönderme

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget