Durduk yerde Atatürk ve Türklükle uğraşmak cami duvarına yapmaktır

Bun­lar tüm iş ve iş­lem­le­ri­ni din yo­baz­lı­ğı ve ül­ke­yi böl­me üze­ri­ne kur­gu­la­mış­lar.
“El­ham­dü­lil­lah şe­ri­at­çı­yız, de­mok­ra­si bi­zim için amaç de­ğil araç­tı­r” gi­bi söy­lem­ler men­fur ni­yet­le­ri­ni açık­ça
ka­nıt­lı­yor.
Bu “zır­va­lı­ğa­” Türk med­ya­sı ve ay­dın­la­rı­nın en ufak bir tep­ki­si ol­ma­yın­ca zı­va­na­dan çı­kı­yorlar.
La­ik Cum­hu­ri­yet de­ğer ve ku­rum­la­rı bir bir yok edi­li­yor.
Türk­lük kim­li­ği ya­sak­la­nı­yor. Türk Bay­ra­ğı­’nı açan­lar cop­la­nı­yor.
T.C. harf­le­ri kal­dı­rı­lı­yor.
Hız­la­rı­nı ala­mı­yor mil­li bay­ram­la­rı ip­tal et­ti­ri­yor. Ata­türk is­mi ve za­fer­le­ri ki­tap­lar­dan sil­di­ri­li­yor. Anıt­la­rı­na
çe­lenk koy­mak ya­sak­la­nı­yor. Ata­türk okul ve bul­var­la­rı­na, ken­di ya da eş­le­ri­nin isim­le­ri­ni ver­di­ri­yor­lar.
Ata­türk ve Türk­lü­ğe yö­ne­lik tüm bu re­za­let­le­rin “ki­şi­lik ve ma­kam onur­la­rı­nı iki pa­ra­lık eden rek­tör­ler, va­li­ler, müs­te­şar­lar, yar­gıç­lar, po­lis mü­dür­le­ri ma­ri­fe­tiy­le ic­ra et­ti­ril­me­si utanç ve­ri­yo­r”.
Med­ya, söz­de bi­lim ada­mı, ay­dın­lar ya da “ma­sa­la­rı­na PKK bay­rak­la­rı ser­di­re­rek top­lan­tı ya­pa­n” akil
kim­lik­li mah­lu­kat tüm bu re­za­let­le­ri gör­mez­den ge­le­rek bu din sim­sar­la­rı­na pi­yon­luk yap­ma zil­le­ti­ne
dü­şü­yor­lar.
Aziz Ne­sin bu ül­ke­nin yüz­de 60’ı ap­tal­dır di­yor­du. Re­jim ve Ata­türk düş­man­lı­ğın­dan mus­ta­rip ya­ra­tık­la­ra ami­go­luk yap­mak eğer ha­in­lik de­ğil­se, %65 içi­ne gi­ren ap­tal­lık de­ğil de ne­dir?
İç ve dış odak­lı bir oyun­la Ata­tür­k’­ün göz be­be­ği Türk Or­du­su­’nun çö­ker­til­me­si­ne Ge­nel­kur­may ka­rar­ga­hı­nın en ufak bir tep­ki­si ol­mu­yor. Ak­si­ne bu kı­yı­mı, sır­ça köşk­ten hu­şu ve re­ha­vet­le iz­li­yor­lar.
Cum­hu­ri­ye­ti ko­ru­mak­la gö­rev­li Cum­hu­ri­yet sav­cı­la­rı ve yar­gıç­la­rı “ki­mi ik­ti­dar ki­mi de ce­ma­at li­der­le­rin­de­n” al­dık­la­rı ta­li­mat­lar­la “Si­liv­ri­’de­ki yar­gı kat­li­am­la­rın­da­” bir­bir­le­riy­le ya­rış ha­lin­de olu­yor­lar.
Hiç­bir yar­gıç Baş­ba­kan ya da Fet­hul­lah Gü­len aley­hi­ne ka­rar ve­re­mi­yor. So­nuç­ta la­ik Cum­hu­ri­yet ka­pa­nın elin­de ka­lı­yor.
Türk Mil­le­ti “Ken­dim et­tim ken­dim bul­du­m” di­ye ağıt­lar ya­kı­yor
Yü­ce Ata­türk de­ha­sıy­la asır­lar bo­yu ül­ke­ye mu­sal­lat olan din­ci yo­baz­la­rın gü­nün bi­rin­de yi­ne hort­la­ya­ca­ğı­nı çok iyi bi­li­yor­du.
Bu ne­den­le “ik­ti­dar sa­hip­le­ri gaf­let ve da­la­let­le Cum­hu­ri­ye­te kas­te­der, or­du­mu­zu çö­ker­te­bi­lir­le­r” di­yor. Bu
ah­val­de La­ik Cum­hu­ri­ye­ti Türk genç­li­ği­ne ema­net edi­yor.
Din­ci ik­ti­dar bu kor­kuy­la Ata­türk­çü Türk genç­li­ği­nin nes­li­ni ku­rut­ma­yı amaç­lı­yor. Ata-tür­k’­ün genç­li­ğe
hi­ta­be­si­ni ya­sak­lı­yor. Din­dar ve kin­dar bir genç­lik ye­tiş­tir­mek için mol­la eği­tim ge­ti­ri­yor.
Tüm TV ka­nal­la­rın­da (ulu­sal bir stres ya­ra­tır­ca­sı­na) 24 sa­at Tay­yip Er­do­ğan arz-ı en­dam ey­li­yor. Tür­ki­ye
 bö­lü­nü­yor, halk fer­yat edi­yor. Ge­ri ze­ka­lı Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­” ül­ke­yi fe­la­ke­te gö­tü­rü­yor. Hır­sız­lık­lar ay­yu­ka
 çı­kı­yor. Tüm bun­lar med­ya­yı ır­ga­la­mı­yor.
Böy­le­si­ne te­fes­süh et­miş (ko­kuş­muş) bir med­ya uta­nıp sı­kıl­mı­yor. Tür­ki­ye­’nin ca­nı­na oku­mak için ade­ta
her­kes se­fer­ber olu­yor.
Bun­la­rın yüz­de bi­ri baş­ka bir ül­ke­de ya­şan­sa yer ye­rin­den oy­nar­dı. Biz­de ise yap­rak kı­mıl­da­mı­yor.
Sin­si amaç­la­rı­na bu ka­dar ko­lay na­sıl ula­şa­bil­dik­le­ri­ne AKP de şa­şı­rı­yor.
Apo, böy­le bir eb­leh­ler gü­ru­hu­nu pa­zar­lı­ğa oturt­muş par­ma­ğın­da oy­na­tı­yor
Yan­daş ve bes­le­me med­ya, ay­dın­lar yıl­lar­dır “T.C hü­kü­met­le­ri­ni Gü­ney­do­ğu hal­kı­na bi­linç­li zu­lüm ya­pan
ce­be­rut bir dev­le­t” ola­rak gös­te­ri­yor. Hal­kı T.C ve dev­le­te düş­man et­mek için her tür­lü ha­in­lik ve tez­vi­ra­tı
ek­sik et­mi­yor­lar.
PKK ola­yı­nın AB­D’­nin bir şer pla­nı ol­du­ğu, em­per­ya­list­le­rin Kürt­le­rin ka­ra­kaş, ka­ra göz­le­ri için de­ğil,
 ken­di re­zil çı­kar­la­rı için Kürt­le­ri kul­lan­dı­ğı ger­çe­ği, halk­tan giz­le­ni­yor. Gü­ney­do­ğu Tür­ki­ye­’den ay­rı­lır­sa
akı­bet­le­ri­nin Su­ri­ye ve Ira­k’­tan da be­ter ola­ca­ğı hal­ka an­la­tıl­say­dı olay bu bo­yut­la­ra gel­mez­di.
1980’li yıl­lar­day­dı. Ya­kın dos­tum Üze­yir Ga­ri­h’­in bir ye­mek da­ve­tin­dey­dik. Ga­rih, soh­bet sı­ra­sın­da şöy­le
 di­yor­du:
Ben bir Türk Ya­hu­di­si­yim. “Dev­let kimli­ği­m” Türk­lü­ğüm­le öğü­nür, gu­rur du­ya­rım. Ama kö­ke­ni­mi so­rar­sa­nız Ya­hu­di asıl­lı­yım.   Ya­hu­di­li­ğim­le de öğü­nür, gu­rur du­ya­rım.
Ya­zar-çi­zer, bi­lim ada­mı, ay­dın­lar Ga­ri­h’­in ib­ret­le di­le ge­tir­di­ği “dev­let ol­ma­nın mü­mey­yiz vas­fı­” olan bu
ger­çek­le­ri hal­ka an­lat­ma ge­re­ği duy­mu­yor­lar. Ak­si­ne, ha­ya­sız çı­kar­lar uğ­ru­na Tür­ki­ye­’nin bö­lün­me­si­ne
hiz­met edi­yor­lar.
Oba­ma çö­züm sü­re­ci­ni des­tek­li­yor­muş. Za­ten Tür­ki­ye üze­ri­ne oy­na­nan bu şer pla­nı on­la­rın me­la­ne­ti de­ğil mi?
310 mil­yon­luk AB­D’­de; 50 mil­yon Al­man, 120 mil­yon Bri­tan­ya­lı, 28 mil­yon Mek­si­ka­lı, 18 mil­yon İtal­yan,
12 mil­yon Fran­sız, 10 mil­yon Po­lon­ya­lı ol­mak üze­re 30 ay­rı kö­ken­li mil­let bu­lu­nu­yor. Hep­si sec­de eder
gi­bi el­le­ri kalp­le­ri­nin üs­tün­de ABD Bay­ra­ğı­’na say­gı su­nu­yor. “A­me­ri­ka­n” ol­mak­la gu­rur du­yu­yor­lar.
Bun­lar ara­sın­dan “A­me­ri­kan yok Ame­ri­ka­lı­lık va­r” ya da “bi­zim di­li­miz de res­mi ol­su­n” di­yen bir mec­nun
çık­tı­ğın­da anın­da ka­ran­ti­na­ya alı­nır.
Oba­ma­’ya ge­lin­ce, Tür­ki­ye­’ye biç­ti­ği “çö­züm sü­re­ci­” hok­ka­baz­lı­ğı­nı (şey­ta­na uyup da) ken­di ül­ke­sin­de de uy­gu­la­sın da gö­re­lim. 24 sa­at için­de ba­ba­sı­nın mem­le­ke­ti­ne pos­ta­la­nır.

SÖZCÜ

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget