Başbakan hırsızlara özgürlük için İstiklal savaşı başlatıyor

San­ki di­nin men et­ti­ği ne var­sa ya­pıp hal­kı di­nin­den so­ğut­mak için
gel­miş­ler.
Tüm ana­ya­sal ku­rum ve or­gan­lar yer­le bir edi­li­yor.
Gü­nün bi­rin­de bu me­l’­un gi­di­şe en­gel olur di­ye as­ke­rin def­te­ri dü­rü­lü­yor.
Türk yok Tür­ki­ye­li­lik var di­yor. T.C. yok edi­li­yor. Gü­ney­do­ğu, Kür­dis­tan ola­rak ilan edi­li­yor. Pis­lik­le­ri or­ta­ya çık­ma­sın di­ye med­ya
pen­gu­en­leş­ti­ri­li­yor. Tür­ki­ye­’de ço­cuk­lar se­fa­let ve so­ğuk­tan ölür­ken
, mil­yar­lar­ca do­lar Su­ri­ye ba­ta­ğı­na gö­mü­lü­yor. Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de
eşi gö­rül­me­miş bir şe­kil­de dev­let so­yu­lu­yor.
Hiç­bir in­sa­nın ül­ke­si­ne bu den­li kö­tü­lük et­ti­ği­ni ta­rih yaz­mı­yor.
Pe­ki, bu ka­dar kö­tü­lük­le­ri ne­den, ni­çin ya­pı­yor­lar? Amaç­la­rı ne­dir?
Baş­ba­kan sü­rek­li ya­vuz hır­sı­za oy­nu­yor. “Hır­sız­la­rı if­şa et­mek, ge­nel mü­dür evin­de ayak­ka­bı ku­tu­sun­da
4,5 mil­yon do­la­rı açık­la­mak va­tan ha­in­li­ği­di­r” di­yor. Ar­tık bun­dan böy­le va­tan ha­in­li­ği di­ye kim­se hır­sız­la­rı,
 uğur­suz­la­rı ya­ka­la­ya­maz.
Ya­lan do­lan­la hal­kı kan­dır­mak­ta üzer­le­ri­ne yok. Din­dar­lı­ğıy­la mü­sel­lem bir dos­tum “bun­lar bir alüf­tey­le
ya­tak­ta zi­na mu­hab­be­ti ya­par­ken ya­ka­lan­sa­”, “ya­hu bu ka­dı­nı koy­nu­ma kim koy­du­” der­ler.
“Hır­sız­lık­la­rın açık­lan­ma­sı se­çim­ler­de AK­P’­yi yıp­rat­mak için­di­r” di­yor­lar. Pe­ki, kar­de­şim, hır­sız­lık­la­rı şim­di açık­lan­ma­sın­lar da se­çim­ler­den son­ra da yi­ne hır­sız­lık­la­ra de­vam di­ye ruh­sat mı ver­sin­ler?
Dev­le­tin, “AKP ile Gü­len ce­ma­ati ara­sın­da par­sel­len­di­ği ar­tık su yü­zü­ne çı­kı­yor.” La­ik Cum­hu­ri­yet­çi­ler ise azın­lık­ta ka­lı­yor.
Bun­lar, ik­ti­dar­dan düş­tük­le­ri gün hak­la­rın­da­ki yol­suz­luk dos­ya­la­rı
TI­R’­la­ra sığ­ma­ya­cak.
Vak­tiy­le oy di­len­ci­li­ğiy­le Fet­hul­lah ho­ca­nın eli­ni öpen ya da ne is­te­di­niz­se ver­dim di­yen­ler, şim­di
yol­suz­luk­la­rın ucu ken­di­le­ri­ne do­ku­nun­ca “hep­si­ni in­le­rin­de yok ede­ce­ği­ni­” fer­man bu­yu­ru­yor.
Baş­ba­ka­n’­ın, “e­niş­te­siy­le ma­ruf özel mü­şa­vi­ri­” “Gü­len ce­ma­ati, Türk Or­du­su­’na kum­pas kur­du­” di­yor.
Ak­do­ğan bu be­ya­nıy­la “Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın baş­sav­cı­sı ol­du­ğu­nu açık­la­yan, Si­liv­ri­’de tah­li­ye ka­rar­la­rı
ve­ren yar­gıç­la­rı sür­dü­re­n” Baş­ba­ka­n’­ı da bu kum­pa­sın fai­li ya­pı­yor.
Or­du­nun çö­ker­til­me­sin­de Fet­hul­lah ho­ca su­çu Tay­yip Er­do­ğa­n’­a, Er­do­ğa­n’­da ho­ca­ya atı­yor.
Bun­la­rı gö­rün­ce Türk Or­du­su­’na ne den­li iha­net, komp­lo ve dü­zen­baz­lık ya­pıl­dı­ğı da­ha iyi an­la­şı­lı­yor.
Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı bu re­za­let kar­şı­sın­da zin­dan­da­ki tüm as­ker­le­rin aci­len tah­li­ye edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni
söy­le­ye­cek bir ki­şi­lik gös­te­re­mi­yor.
100 mil­yar do­lar­lık son yüz­yı­lın en bü­yük dev­let soy­gu­nu ya­pı­lı­yor. Sav­cı Mu­am­mer Ak­kaş ara­la­rın­da
Baş­ba­ka­n’­ın ke­fil ol­du­ğu “kü­re­sel te­rö­ris­t” Ya­sin El Ka­dı, Bi­lal Er­do­ğan, ba­kan­lar, ün­lü iş adam­la­rı­nın da
bu­lun­du­ğu 42 ki­şi­nin göz al­tı­na alın­ma­sı ta­li­ma­tı çı­kar­tı­yor. İs­tan­bul Va­li­si ve Em­ni­yet Mü­dü­rü ya­sa­la­rı hi­çe
sa­ya­rak (bir nu­ma­ra­ya ulaş­ma­mak için) bu ta­li­ma­tı uy­gu­la­mı­yor. Bu yet­mi­yor­muş gi­bi bu kez İs­tan­bul
Baş­sav­cı­sı da ikin­ci bir De­niz Fe­ne­ri mi­sa­li ola­yı ört­bas et­mek için Sav­cı Ak­ka­ş’­tan yol­suz­luk dos­ya­sı­nı
alı­yor. Bu şe­kil­de hu­kuk dev­le­ti di­na­mit­le­ni­yor.
De­niz Fe­ne­ri­’ni ha­sı­ral­tı et­ti­ren HSYK bi­le Baş­sav­cı­nın yap­tı­ğı­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı bil­di­ri­yor.
Tüm bu re­za­let­le­re kar­şın Yar­gı­tay Baş­ka­nı ve Yar­gı­tay Baş­sav­cı­sı, dut ye­miş bül­bül ke­si­li­yor.
Baş­ta İs­tan­bul Baş­sav­cı­lı­ğı, ger­çek­le­ri gö­rün, yan­lış ata oy­na­ma­yın. Ar­tık Baş­ba­ka­n’­ın kim­se­yi
kol­la­ya­cak gü­cü kal­ma­mış, o ken­di der­di­ne düş­müş­tür.
Din kul­la­na­rak gel­di­ler, din kul­la­nı­la­rak ala­şa­ğı edi­li­yor­lar
İs­ra Su­re­si “ka­mu ma­lı, ye­tim hak­kı yi­yen­le­ri ül­ke­le­riy­le bir­lik­te he­lak ede­ri­z” di­yor. Fet­hul­lah Gü­le­n’­in bu
su­re­ye uy­gun ola­rak yap­tı­ğı bed­du­a bi­le bun­la­rı utan­dı­rıp, fren­le­mi­yor. Böy­le­si­ne ha­ya­sız bir dev­let
soy­gu­nun­dan bi­le yüz­le­ri kı­zar­ma­yan­lar çak­ma Müs­lü­man bi­le ola­maz­lar.
Or­du­ya gü­ven­me­dik­le­ri için as­ker kar­şı­sı­na, or­du sa­yı­sı ka­dar ikin­ci bir po­lis or­du­su ya­rat­tı­lar. Tak­si­m’­de ateş ve ölüm sa­ça­rak des­tan­lar yaz­dı de­dik­le­ri po­lis­ler, şim­di rüş­vet­çi­le­ri ya­ka­la­yın­ca “or­du­nun def­te­ri­ni
dür­dük­le­ri gi­bi­” tüm em­ni­yet teş­ki­la­tı da çö­ker­ti­li­yor.
Yar­gı­yı ele ge­çir­mek için yar­gı re­for­mu di­ye re­fe­ran­dum yap­tı­lar. Yar­gı AK­P’­nin de­ğil, ce­ma­atin
ege­men­li­ği­ne ge­çin­ce fe­lek­le­ri­ni şa­şır­dı­lar.
Baş­ba­kan, hâ­lâ ben yi­ne mey­dan­lar­da kür­sü­ye çı­kar, ka­ra­yı ak, akı ka­ra ya­pa­rım. İn­san­la­rı yi­ne af­yon­lar, uyu­tu­rum di­ye­rek hal­kı ke­riz ye­ri­ne koy­ma alış­kan­lı­ğı­nı sür­dü­rü­yor. An­cak, ar­tık Türk hal­kı­nın bu ka­da­rı­nı
 ye­me­me­si ge­re­ki­yor.
Ata­türk genç­li­ğe hi­ta­bın­da;
“Hi­le ve de­si­sey­le va­ta­nı ele ge­çi­ren­ler gaf­let, da­la­let hat­ta iha­net için­de ola­bi­lir­le­r” di­yor ve bu du­rum­da genç­li­ği gö­re­ve ça­ğı­rı­yor. Genç­lik Ge­zi Par­kı­’y­la bu gö­re­vi ifa eder­ken kan­lı bir şe­kil­de ha­yat­la­rı
sön­dü­rü­lü­yor.
As­ker mu­sal­la ta­şın­da, yar­gı siz­le­re ömür. Med­ya tas­ma­lı, AKP hü­kü­me­ti­ni ala­şa­ğı ede­cek tüm yol­lar
ka­pa­tı­lı­yor. İş­te bu ah­val ve şe­ra­it için­de (sı­kı du­run) Fet­hul­lah ho­ca sah­ne alı­yor. Ül­ke­yi so­yan­lar, va­ta­nı
par­ça­la­yan­la­ra bü­yük bir ci­hat açı­yor.
Bu du­rum­da ne ya­zık ki la­ik, cum­hu­ri­yet­çi Türk hal­kı bi­le,
Gü­le­n’­e ga­za­nız mü­ba­rek ol­sun
de­mek zo­run­da ka­lı­yor.
Tür­ki­ye­’yi bu ha­le ge­ti­ren­ler kı­na yak­sın­lar.

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget