Rahşan Ecevit onları utandırabildi mi? - Ruhat Mengi

Biz­de ba­şa­rı ce­za­ya ta­bi­dir bi­li­yor­su­nuz.. Dün­ya ça­pın­da üne sa­hip ba­şa­rı­lı sa­nat­çı­mız Fa­zıl Say “T­wit­te­r’­da şöy­le de­di, böy­le de­di­” di­ye­rek so­yut-kav­ram­lar üze­rin­den tartışma­lar ya­pan ve­ya 1000 yıl ön­ce ya­zıl­mış ve 1000 kez ya­yın­lan­mış bir şii­ri ya­zan Fa­zıl Sa­y’­a so­ruş­tur­ma açılıyor. Şe­hir Ti­yat­ro­la­rı ko­nu­sun­da tep­ki gös­te­ren sanatçı­la­rın “i­de­olo­jik tep­ki­” gös­ter­di­ği be­lir­ti­li­yor. Yine dün­ya ça­pın­da ba­şa­rı ka­zan­mış ve bu­gün Tür­ki­ye­’de yapılan or­gan nak­li ope­ras­yon­la­rı­nın alt­ya­pı­sı­nı yıl­lar önce baş­la­tan Meh­met Ha­be­ral gi­bi bir cer­rah ise ha­la yıllar­ca ce­za­evin­de “bi­li­me kat­kı­la­rı da en­gel­le­ne­re­k” bekle­ti­li­yor.

Bu yet­mi­yor­muş gi­bi Bü­lent Ece­vi­t’­in ko­ru­ma mü­dür­lü­ğü­nü yapmış Re­ca­i Bir­gün Si­liv­ri Mah­ke­me­si­’ne çı­ka­rı­la­rak Haberal aley­hin­de id­di­alar­da bu­lun­ma­sı sağ­la­nı­yor. Bir­gün, ko­me­di öte­si şe­kil­de “Ha­be­ra­l’­ın Ece­vit hak­kın­da ‘iş yapamaz’ ra­po­ru ve­re­rek onu gö­rev­den uzak­laş­tır­ma­yı planladı­ğı­nı­” söy­lü­yor. Ve san­ki Ece­vi­t’­in o dö­nem­de ar­tık za­ten fi­zi­ki ola­rak da, zi­hin­sel ola­rak da görevini yapmakta zorlandığını (laf­la­rı ka­rış­tır­dı­ğı­nı, unutmalarını, ya­rım ka­lan cüm­le­le­ri­ni ha­tır­la­ya­lım) tüm toplum görmemiş gibi he­men med­ya­nın “yağ­dan­lı­k” isim­le­ri orta­ya atı­la­rak çe­şit çe­şit se­nar­yo­lar yaz­ma­ya baş­lı­yor­lar. Ney­miş efen­dim, as­ker­ler Ece­vi­t’­in ye­ri­ne baş­ka­sı­nı getişrmek is­te­miş de, Baş­kent Has­ta­ne­si­’n­de “ça­lı­şa­ma­z” rapo­ru ve­ri­le­ce­ği du­yu­mu alın­mış da..

ÇA­LI­ŞA­Bİ­LİR MİY­Dİ?

O dö­ne­mi ha­tır­la­yan her­kes eli­ni vic­da­nı­na ko­ya­rak söylesin; ça­lı­şa­bi­le­cek du­rum­da mıy­dı Ece­vit? Öy­ley­di de biri­le­ri kas­ten mi “ça­lı­şa­ma­z” di­yor­du? Bu­na ge­rek var mıydı?

Yok­tu ve ni­te­kim rah­met­li Bü­lent Ece­vi­t’­in ken­di­si de Hastane­’den çı­kar­ken “Baş­kent Has­ta­ne­si ve Sa­yın Ha­be­ral bana çok iyi bak­tı­lar, te­şek­kür ede­ri­m” açık­la­ma­sı yap­mış. Da­ha son­ra baş­ka dok­tor­la­ra da gö­rün­müş. Şim­di bun­lar ortaday­ken, is­te­di­ği her is­me ve ce­za­evin­de tu­tuk­lu bekletilen­le­re “san­ki elin­de ke­sin de­lil­ler var­mış da if­şa edi­yor­mu­ş” gi­bi çar­şaf çar­şaf ya­zı­lar di­zen­ler, TV’­ler­den he­def gös­te­ren­ler, mah­kum edil­me­le­ri için uğ­ra­şan­lar hiç durak­la­ma­dı bi­le..

ŞÜP­HE YA­RAT­MA ÇA­BA­LA­RI

Bun­lar ara­sın­da bir (ve­ya iki) ka­dın ga­ze­te­ci de var ve bu huy­la­rı da dol­muş çı­ğırt­ka­nı gi­bi kö­şe­le­rin­den ek­ran­lar­dan hay­kı­ra­rak ya­la­ka­lık ya­pan er­kek­ler­de ol­du­ğu gi­bi ka­mu­oyu ta­ra­fın­dan ar­tık iyi bi­li­ni­yor.. Ya­zı­la­ra, ko­nuş­ma­la­ra bir ta­kım alın­tı­lar, fark­lı isim­ler­den gö­rüş­ler fi­lan yerleştire­rek ve ade­ta bi­lim­sel ger­çek­le­ri açık­lı­yor ha­va­sı ya­ra­ta­rak in­san­la­ra suç ya­pış­tır­mak­tan çe­kin­mi­yor­lar. Mesela da­ha kı­dem­li ola­nı Ece­vit ko­nu­sun­da da “tu­za­k” mu­zak ha­va­sın­da baş­la­yıp (ar­tık bir nok­ta­da utan­ma mı gel­di bilinmez) Ha­be­ral için so­ru işa­ret­le­ri ya­rat­tı.

“O dö­nem ya­şa­nan­lar bi­ri­le­ri­nin Ece­vi­t’­ten kur­tul­mak istediği id­di­ası­na cid­di­yet ka­zan­dı­rı­yo­r”.. “Bu iş­ler­de Habe­ra­l’­ın pa­yı ne­dir bi­lin­me­z” de­dik­ten son­ra ola­yı Hüsamet­tin Öz­kan, İs­ma­il Cem ve Ke­mal Der­vi­ş’­in par­ti deneme­si­ne bağ­la­dı ve “bun­la­rın ar­ka­sın­da Er­ge­ne­kon ve onun ele­ma­nı Ha­be­ral var di­ye­me­yiz ama..” di­ye şüp­he­ler yaratarak sür­dür­dü ya­zı­sı­nı..

KEN­Dİ­Sİ SUÇ İŞ­Lİ­YOR!

Er­ge­ne­kon ne­dir, böy­le bir ör­güt ke­sin mi­dir, kim­ler ne yapmış­tır, bir suç var mı or­ta­da bel­li de­ğil.. Tu­tuk­lu denerek ha­ya­tın­dan yıl­lar ça­lı­nan in­san­la­rın ço­ğu ül­ke­nin say­gın isim­le­ri ve bu­ra­da da “sa­de­ce Tür­ki­ye­’nin de­ğil dünya tıp ca­mi­ası­nın en önem­li isim­le­rin­den bi­ri­” söz konusu.. Bu­na rağ­men ha­nı­me­fen­di umur­sa­maz­ca “Er­ge­ne­kon ve onun ele­ma­nı­” di­ye­rek ak­lın­ca bir bi­lim ada­mı­na suç yapıştırı­yor. “Yar­gı sü­re­ci de­vam eden da­va­da­” bu­nu ya­pa­rak ken­di­si suç iş­li­yor ama is­te­di­ği­ni gö­ren ve he­men ya­ka­sı­na ya­pı­şan­lar bun­la­rı gör­mü­yor.

RAH­ŞAN HA­NIM RE­ZİL ET­Tİ!

Ga­ze­te­ci­li­ği unu­tup “si­ya­si ami­go”lu­ğu ter­cih eden bu isimle­ri Rah­şan Ece­vi­t’­in ken­di­si açık­la­ma ya­pa­rak re­zil etti. Rah­şan Ece­vit “Re­ca­i Bir­gü­n’­ün söy­le­di­ği bir­çok şey ha­yal ürü­nü­” de­dik­ten son­ra “Dok­tor ola­rak yan­lış te­da­vi yapıl­ma­dı­ğı­nı ve o dö­nem­de Hü­sa­met­tin Öz­ka­n’­ın Ece­vi­t’­in has­ta­lı­ğı­nı abar­ta­rak yay­dı­ğı­nı, Ece­vi­t’­in ka­mu­oyun­da­ki baskı­la­ra rağ­men ay­rıl­ma­ma­sın­da­ki tek ne­de­nin ise ‘Türkiye’yi bek­le­yen ve şu an ya­şa­dı­ğı­mız sü­re­ç’ olduğunu­” söy­le­di.

Rah­şan Ece­vi­t’­in söz et­ti­ği “ka­mu­oyu bas­kı­la­rı­” o dö­nem­de Bü­lent Ece­vi­t’­in sağ­lı­ğı­nın ar­tık si­ya­se­te izin ver­me­di­ği­ni gö­ren­ler ta­ra­fın­dan bu­nun di­le ge­ti­ril­me­si­dir ki o da açıkça söy­lü­yor. Aca­ba Ece­vi­t’­in ko­ru­ma­sı­nın söz­le­ri­ne balık­la­ma at­la­ya­rak za­ten yıl­lar­dır (ba­şa­rı­la­rı ne­de­niy­le ödül­len­di­ri­le­ce­ği­ne) ce­za ve­ri­lir gi­bi hap­se­dil­miş olan “bir bi­lim ada­mı­nı suç­la­ma­ya­” kal­kan­la­rın yüz­le­ri kızar­mış mı­dır? Ben san­mı­yo­rum, o özel­li­ği kay­bet­miş olmasalar bu şe­kil­de dav­ra­na­maz­lar­dı za­ten!
Bı­rak­sın­lar bu ayak­la­rı da “üç beş ki­şi­lik ami­go kadrolarıyla­” da­ha faz­la re­zil ol­ma­sın­lar!
*****

Gökçek’i haklı çıkarmak zor!

Ön­ce­ki gün VA­TA­N’­da Mu­rat Çe­lik bir rö­por­taj yap­mış Me­lih Gök­çe­k’­le.. Onun Twit­te­r’­da bir genç kız­la “kür­ta­j” konusunda tar­tış­ma ya­par­ken “Sen çok mu kür­taj yap­tır­dın ki..” de­me­si ve on­dan son­ra söy­le­dik­le­ri­nin, mu­ha­ta­bı­nı korku­tup özür di­le­me­ye zor­la­ma­sı­nın med­ya­da ve top­lum­da tepkiy­le kar­şı­lan­ma­sın­dan son­ra ade­ta bir kur­tar­ma operasyonu gi­bi gö­rün­dü rö­por­taj..

Ön­ce Gök­çek san­ki işi Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı de­ğil de Twit­ter soh­bet ya­rış­ma­sıy­mış gi­bi ken­di­ni övü­yor, Twit­te­r’­da ne kadar da et­kin bir ki­şi ol­du­ğu­nu tek­rar­lı­yor, son­ra da kürtaj tar­tış­ma­sı­na ge­li­yor. Öy­le bir an­la­tı­yor ki kendisini yap­tı­ğın­dan do­la­yı eleş­ti­ren­le­rin hep­si hak­sız, bir tek o çok hak­lı..

HER­KES EŞİT!

Kim­se ola­yı an­la­ma­mış, kız “ken­di­si­ne ve Baş­ba­ka­n’­a de­vam­lı sal­dı­rı­yo­r”­muş, “e­dep­si­z” de­miş ama son­ra özür di­le­yin­ce affet­miş vs vs.. Eğer Twit­te­r’­da genç­ler­le atı­şı­yor­sa­nız onla­rın en sert tep­ki­le­ri­ne bi­le “ba­na sal­dır­dı­” di­ye bu şekil­de ağır ha­ka­ret­le ce­vap ve­re­mez­si­niz. Ora­da her­kes eşit ol­du­ğu­na ve bu­nu pe­şi­nen ka­bul et­ti­ği­ni­ze gö­re “ön­ce had­di­ni bi­l” di­ye­mez­si­niz. Eğer ken­di­si­ne ve Baş­ba­ka­n’­a saldı­rı var idiy­se bun­lar yar­gı yo­luy­la sor­gu­la­na­bi­lir, o an­da su­su­lup da son­ra “kür­ta­j” ola­yın­da ba­şı der­de gi­rin­ce söy­len­mez.

Ya­ni kı­sa­ca­sı, bir “Baş­ken­t” be­le­di­ye baş­ka­nı­nın bir genç kı­za, her­han­gi bir va­tan­da­şa “Çok mu kür­taj yap­tır­dın ki­” de­me­si­nin hiç­bir şart al­tın­da ma­ze­re­ti ola­maz. Onu te­mi­ze çı­kar­ma­ya ça­lış­mak ye­ri­ne özür di­le­me­si­ni is­te­mek ge­re­kir ki si­ya­set­çi­le­rin bu tür ha­ta­la­rı tek­rar­lan­ma­sın. Açık­ça­sı ben Çe­li­k’­in bu rö­por­ta­jı­na şa­şır­dım, eğer bu söz­le kar­şı­laşan genç Gi­zem Su­yol­cu ile rö­por­ta­jı da dü­şün­se ve ek­le­se an­cak o za­man an­lam­lı ola­bi­lir­di!

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget