Atatürk Türkiye’si ve lâik cumhuriyete kıydılar - Kemal Baytaş

Tür­ki­ye­’de dün­ya ta­ri­hin­de eşi­ne rast­lan­ma­yan tüy­ler ür­per­ti­ci olay­lar
ya­şa­nı­yor. Son iki yıl­dır bu re­za­let­ler iyi­ce zı­va­na­dan çı­kı­yor.
Ge­zi Par­kı­’n­da baş­la­tı­lan mey­dan sa­va­şın­da Baş­ba­ka­n’­ın po­lis­le­ri
7 ölü, 13 ki­şi­yi kör ve 4 bin ki­şi­yi
ya­ra­la­ya­rak des­tan ya­zı­yor.
Ge­zi Par­kı dün­ya­yı aya­ğa kal­dı­rı­yor. Baş­ba­kan ne ya­pa­ca­ğı­nı şa­şı­rı­yor.
Olay­la­rı ön­ce CHP, son­ra AB ül­ke­le­ri ve fa­iz lo­bi­si yap­tı di­yor. Hiç­bi­ri tut­ma­yın­ca fa­tu­ra­yı İs­ra­il’­e ke­si­yor.
Son ül­ke­yi al­lak bul­lak eden dev­let soy­gu­nu­na “Sel­çuk, Os­man­lı,
Cum­hu­ri­yet da­hi­l” hiç­bir de­vir­de ta­nık
olun­ma­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.
Hü­kü­met pa­ni­ğe ka­pı­lı­yor, Baş­ba­kan, yi­ne hal­kı ke­riz ye­ri­ne ko­ya­rak ge­zi par­kın­da­ki yön­te­mi uy­gu­lu­yor.
Ön­ce bu­nu Tür­ki­ye­’nin kal­kın­ma­sı­nı is­te­me­yen AB yap­tı, son­ra “a­yak­ka­bı ku­tu­su­na do­lar­la­rı halk ban­ka­sı­nı ba­tır­mak için ABD koy­dur­du­” di­yor. ABD bu­na sert tep­ki gös­te­rin­ce bu kez fez­le­ke­yi pa­ra­lel dev­le­te
(ce­ma­at) ke­si­yor.
Baş­ba­ka­n’­ın tüm bun­lar “dip­lo­ma­si­de ya­rat­tı­ğı­mız ha­ri­ka­lar ve eko­no­mi­de­ki bü­yük ba­şa­rı­la­rı­mı­zı bal­ta­la­mak için ya­pı­lı­yo­r” şek­lin­de­ki he­ze­yan­la­rı top­lum­da şaş­kın­lık ya­ra­tı­yor.
Esed-Esed se­ni yok ede­ce­ğim di­yor. Ama Esed onu yok edi­yor. Bu­nun adı dip­lo­ma­si ha­ri­ka­sı olu­yor.
100 mil­yar do­lar­la­rı aşan rüş­vet ve hır­sız­lık­lar­la if­las et­miş bir eko­no­mi­ye, ba­şa­rı de­mek zil­le­ti­ne dü­şü­yor.
Yıl­lar­ca AK­P’­de Baş­ba­kan yar­dım­cı­lı­ğı ya­pan Ab­dul­la­tif Şe­ner, Er­do­ğa­n’­ın ci­ğe­ri­ni bi­li­yor. “bun­lar, yol,
köp­rü, ha­va­ala­nı gi­bi avan­ta­lı iş­ler dı­şın­da bir ye­re kaz­ma vur­ma­z” di­yor.

Hırsızlar vatansever, hırsızları yakalayanlar vatan haini oluyor
Hır­sız­lık­la­rın bo­yut­la­rı fe­lek­le­ri­ni şa­şır­tı­yor.
Ze­ke­ri­ya Öz’­e iki ki­şi­yi gön­de­rip, Bi­lal Er­do­ğa­n’­la il­gi­li suç dos­ya­sı­nın ka­pa­tıl­ma­sı­nın is­ten­me­si, İz­mir
Baş­sav­cı­sı’­na, Bi­na­li Yıl­dı­rı­m’­ın ba­ca­na­ğı­nın suç dos­ya­sı­nın toz edil­me­si teh­di­din­de bu­lu­nul­ma­sı tüy­ler
ür­per­ti­yor.
Kar­şı­sın­da ne söy­ler­se yu­tan bir gü­ruh bul­muş, ha ba­bam sal­lı­yor. “Yol­suz­luk ya­pan oğ­lum da ol­sa af­fet­me­m” di­yor. Bu­na peh peh peh der­ler.
Eğer sen sa­mi­miy­sen oğ­lu­nu sav­cı­lı­ğa gön­de­rir açık, şef­faf, hat­ta halk hu­zu­run­da yar­gı­lan­ma­sı­nı is­ter­sin.
Eğer Bi­lal Er­do­ğan ma­sum­sa ne kum­pas, ne de pa­ra­lel dev­let bir Baş­ba­ka­n’­ın oğ­lu­nun kı­lı­na do­ku­na­maz. Ak­si hal­de gök kub­be baş­la­rı­na in­di­ri­lir.
An­cak, ya­ra­sı olan go­cu­nu­yor. Bi­lal Er­do­ğan sav­cı­lı­ğa git­me­ye­rek su­çu­nu ka­bul­le­ni­yor. Baş­ba­kan da oğ­lu
Bi­la­l’­ı sor­gu­lan­mak­tan kur­tar­mak için 14. Lu­i gi­bi “dev­let be­ni­m” di­yor. Baş­ta yar­gı, tüm ana­ya­sal or­gan
 ve ku­rum­la­rı yer­le bir edi­yor. 2500 po­lis ve po­lis şe­fi az­le­di­li­yor. Tüm sav­cı­lar yol­suz­luk dos­ya­la­rı
el­le­rin­den
 alı­nıp sü­rü­lü­yor.
Bi­lal uğ­ru­na her ta­raf ya­kı­lıp, yı­kı­lı­yor. Dev­let, Bi­lal Er­do­ğa­n’­a kur­ban edi­li­yor. Ar­tık ye­tim hak­kı yi­yen,
hır­sız­lık ya­pan­la­rın kı­lı­na do­kun­mak hiç­bir ba­ba­yi­ğit sav­cı­nın had­di ol­ma­ya­cak. Türk hal­kı da tüm bu
re­za­let­le­ri haz­met­me­ye de­vam ede­cek.
Galata Köprüsü’nü satan Sülün Osman bunların  yanında amatör kalıyor
Baş­ba­kan, ce­ma­ate “Haş­ha­şi­le­r” di­yor. Sor­mak la­zım:
Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı ve çe­lik ka­sa­lar­da­ki mil­yon­lar­ca do­lar soy­gu­nun fa­il­le­ri, park­ta ke­se ka­ğı­dı için­de­ki soy­gun pa­ra­la­rı­nı (ha­ra­mi­ler gi­bi) pay­la­şan­lar mı Haş­ha­şi­dir, yok­sa bun­la­rı ya­ka­la­tan ce­ma­at mi?
Biz bu­gü­ne ka­dar Er­do­ğan ve Gü­len şe­rik­li­ğiy­le il­gi­li sa­yı­sız eleş­ti­ri­ler­de bu­lun­duk. Bu eleş­ti­ri­ler ne­de­niy­le Fet­hul­lah Gü­len bi­ze da­va aç­tı.
An­cak, vic­dan sa­hi­bi­yiz. So­ru­yo­ruz; “Su­ri­ye­’de Esad yan­lı­la­rı­nın ka­fa­la­rı­nı ke­sip fut­bol to­pu ya­pan, vah­şi hay­van­lar gi­bi ci­ğer­le­ri­ni sö­küp, yi­yen El Kai­de, El Nus­ra ve Su­ri­ye­li mu­ha­lif­le­re TI­R’­lar do­lu­su si­lah
gön­de­ren­ler mi Haş­ha­şi­dir yok­sa ce­ma­at mi?”
250 bin ki­şi­nin ka­ti­li Su­dan Dev­let Baş­ka­nı El Be­şir, Ta­li­ban li­de­ri Hik­met Yar, Ha­mas li­de­ri Me­şal, BM’­ce kü­re­sel te­rö­rist El Ka­dı gi­bi Haş­ha­şi­ler­le kan­ka ol­mak ne­yin ne­si­dir?
Siz 12 se­ne­dir Haş­ha­şi de­dik­le­ri­ni­zin şe­ri­ki de­ğil miy­di­niz?
Ada­ma “söy­le dos­tu­nu kim ol­du­ğu­nu söy­le­ye­yi­m” de­mez­ler mi?
So­ruş­tur­ma­dan kur­tul­mak için ko­mik, afa­ki se­nar­yo­lar­la bu­nu ce­ma­at yap­tı di­yen bir li­der ve ona ina­nan bir hal­ka Ugan­da da­hil dün­ya­nın hiç­bir ül­ke­sin­de ta­nık olun­mu­yor.
Tüm bu ya­şa­nan­la­ra kar­şın hâ­lâ “bun­la­rı sa­vu­nan­la­r” ya bun­lar­dan bü­yük avan­ta­lar alan­lar ya da id­rak
özür­lü­sü olan­lar­dır.
So­nuç :
Bir AK­P’­li mil­let­ve­ki­li, “Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Tan­rı­’nın bü­tün va­sıf­la­rı­nı ta­şı­dı­ğı­nı­” fet­va bu­yu­ru­yor. Ya­ni onu Tan­rı ye­ri­ne ko­yu­yor. Müs­lü­man hal­kın gı­kı çık­mı­yor.
Hü­se­yin Çe­lik, Tay­yip Er­do­ğan Tan­rı­’nın Türk Mil­le­ti­’ne lüt­fu­dur di­yor.
Oy­sa Tan­rı, Türk Mil­le­ti­’ne “si­ze Ata­türk gi­bi bir de­ha­yı lüt­fet­tim, kad­ri­ni, kıy­me­ti­ni bi­le­me­di­niz. Şim­di si­ze
la­yı­ğı­nız ola­nı gön­der­di­m” di­yor.
Bur­sa Mil­let­ve­ki­li Hü­se­yin Şa­hin, Tay­yip Er­do­ğa­n’­a do­kun­mak bi­le iba­det­tir di­yor.
An­cak Baş­ba­ka­n’­a do­ku­nan­lar abad olu­yor. Baş­ba­ka­nın do­kun­duk­la­rı­nın ise ha­yat­la­rı ka­yı­yor.
Tan­rı Türk Mil­le­ti­’ne acı­sın. Ami­n…

Yorum Gönderme

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget