Taşeron İşçi Khk’de - Gündüz Akgül

24.12.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan ve büyük tartışmaları beraberinde getiren 696 sayılı KHK de taşeron işçilerle ilgili hüküm bulunmaktadır.

Taşeron İşçi Khk’de - Gündüz Akgül
Öteden beri taşeron işçi olayı gündemde yerini korumakta, bu işçilerin kadroya alınması sorunu iktidar ve muhalefet partileri arasından sataşmalara (polemiğe) neden olmaktadır.
24.12.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan ve büyük tartışmaları beraberinde getiren 696 sayılı KHK de taşeron işçilerle ilgili hüküm bulunmaktadır.
Kararnamede, idarenin merkez ve taşra teşkilatlarında, İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin hangi koşullarda kadroya geçirilecekleri açıklanmıştır.
Bu koşulların tümü üzerinde durmayacağım. Yalnız kadroya geçiş koşullarının biride, “çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak” olarak belirtilmiştir.
Burada bir soru çıkmakta ve bu konuda KHK de bir açıklık bulunmamaktadır.
Yerleşmiş Yargıtay görüşüne (içtihat) göre davasından feragat eden davacı, karşı tarafa Avukatlık ücret tarifesine göre Avukatlık ücreti ödemek ve mahkeme masraflarına karşılamak zorundadır.
Örneğin;
YARGITAY 13. Hukuk Dairesinin 25.02.2015 tarih ve E. 2014/14383, K. 2015/5900 Sayılı kararında, Dava, vekâlet ücretinin tahsili istemine ilişkindir. Dava sulh ile sonuçlandığında, avukat müvekkilinden aralarındaki ücret sözleşmesinde kararlaştırılan miktarı isteyebileceği gibi davada sulh olunan miktara göre karşı tarafa yükletilen vekâlet ücretini de isteyebileceği belirtilmiştir.
Yine;
YARGITAY Hukuk Genel Kurulunun, 05.04.2006 tarih, Esas: 2006/8-114, Karar: 2006/136 sayılı kararında da,
ÖZET: Dava dosyasının esasa kaydı ve davalı taraf adına çağrı kağıdı çıkarılmasından sonra davacının isteği üzerine, karşı tarafın görüşü alınmadan, oturum gününden önce dosya ele alınarak davacının vazgeçme beyanına dayanılarak davanın reddine karar verilmiş ise de, davalı taraf avukat marifetiyle cevap layihası düzenleyerek dosyaya sunmuştur. Bu açıklamalar karşısında dava feragat nedeniyle reddedildiğine ve davalı avukat marifetiyle cevap layihası verilmiş ve bu şekilde davada temsil edildiğine göre; dava tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesi hükmü uyarınca davalı yararına Avukatlık ücreti tayini gerekir. Hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
Kadroya geçebilmek için açtığı davasında ve icra takibinden feragat eden işçi, yüklü miktarda dava masrafı ve karşı tarafa vekâlet ücreti ödediği takdirde büyük bir mağduriyet yaşamış olacaktır.
KHK’de bu konuda bir açılık bulunmadığından durum ilgililerin bilgisine sunulur.

27.12.2017
Gündüz AKGÜL 
Emekli Cumhuriyet Savcısı

Yorum Gönderme

[blogger][facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget