Ben Söylemiyorum Anayasa Böyle Söylüyor - Güner Yiğitbaşı

AKP iktidarı döneminde, neredeyse tüm liselerin imam hatipleştirilmesi projesi de, devrim kanunu olan Öğretim Birliği Kanununa ve anayasanın 2,4,11,14,42 ve 174 maddelerine açıkça aykırı olup

Ben Söylemiyorum Anayasa Böyle Söylüyor - Güner Yiğitbaşı
Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Değiştirilemeyecek hükümler

Madde 4 - Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

 Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

Madde 11 - Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması

Madde 14 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 17.10.2001 RG NO: 24556 KANUN NO: 4709/3) (KOD 1)
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

Madde 42 - Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

İnkılap kanunlarının korunması

Madde 174 - Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu;


Yukarıya,halen yürürlükte bulunan T.C.Anayasasının ilgili maddelerinden aynen aldığımız hükümleri çok açıktır.

Cumhuriyetin niteliklerini belirleyen 2. madde ne diyor?
Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir.

Anayasanın değiştirilemeyecek ve hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek hükümlerini gösteren 4. maddesi ne diyor?
Anayasanın 2. maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri (Laik Cumhuriyet) değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Anayasanın 11. maddesi ne diyor?
Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Anayasanın Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması başlıklı 14. maddesi ne diyor?
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri,cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.

Anayasanın Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve ödevi başlıklı 42. maddesi ne diyor?
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.

Anayasanın İnkılap (Devrim) Kanunlarının korunması başlıklı 174. maddesi ne diyor?
Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının,.......hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.
3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu, bu devrim kanunlarından en önemlisidir.

Anayasamızın 174. maddesine göre bir devrim kanunu sayılan ve anayasanın koruması altına alınan Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği)Kanunu, devrim niteliğinde olan  ne gibi değişiklikler getirmiştir?

Öğretim Birliği Kanununun 1. maddesi ile ülke dahilindeki bütün ilim ve öğretim kurumları, Maarif Vekaletine (Günümüzün Milli Eğitim Bakanlığına) bağlanmıştır.

Bu kanunun 2. maddesi ile Şer'iye ve Evkaf Vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler,Maarif Vekaletine devir ve bağlanmıştır. Şer'iye ve Evkaf Vekaleti;şeriat,yani din işleri ve vakıf işleriyle uğraşan bakanlık olup, Şeriye ve Evkaf Vekaleti,3.Mart.1924 de kaldırılmış olup,kaldırılan  Şeriye Vekaleti yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Evkaf Vekaleti yerine de Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

3.Mart.1924 tarihli Öğretim Birliği (Tevhidi Tedrisat) Kanununun yukarıya aldığımız ilk iki maddesine göre, medreseler ve dini eğitim kaldırılmış ve yerine laik eğitim getirilerek, eğitim de birlik sağlanmıştır, bu nedenle de bu kanun anayasamızın koruması altına alınan bir devrim kanunu sayılmıştır.

Rahmetli Atatürk ülke nüfusunun büyük ekseriyetinin Müslüman dinine mensup olması nedeniyle,kaldırdığı Şeriye Vekaleti yerine Diyanet işleri Başkanlığını kurdurmuş olup, çıkarılan 3.Mart.1924 sayılı Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanununun 4. Maddesine konan  hüküm ile Maarif Vekaletine yüksek dini yat mütehassısları (din alimleri)yetiştirilmek üzere Darülfünunda (Üniversitede) bir İlahiyat Fakültesi tesisi (kurulması) ve imamet ve hitabet (İmam Hatip) gibi hidematı diniyenin (dini hizmetlerin) ifası vazifesiyle mükellef (görevli)memurların yetişmesi için de, İmam Hatip mektepleri açma yetkisini vermiştir.

3.Mart.1924 tarihli Öğretim Birliği Kanunu çok açık olup, imam hatip okulları,dini hizmetleri yapmak üzere imam ve hatip yetiştirmek amacıyla kurulan ve sadece bu amaçla sınırlı meslek okulları olup; dini eğitim veren bu okulların, önceki iktidarlar döneminde lise haline getirilmesi ve bu okul mezunlarına ilahiyat fakültesi dışında, hakim,savcı,kaymakam,doktor,mühendis yetiştiren her dalda fakülte ve yüksek okullara girme hakkı tanıyan tüm yasal değişiklikler, bir devrim yasası olan ve laik eğitim sistemini getiren Öğretim Birliği Kanununa açıkça aykırı olduğu gibi,özellikle AKP iktidarı döneminde, neredeyse tüm liselerin imam hatipleştirilmesi projesi de, devrim kanunu olan Öğretim Birliği Kanununa ve anayasanın yukarıda aynen yer verdiğimiz 2,4,11,14,42 ve 174 maddelerine açıkça aykırı olup,çok ağır bir suç olan anayasanın ve kurulu  anayasal düzenin,devlet yetkisi kullanılarak zorla ihlal edilmesidir.

Cumhuriyetin savcıları nerede?

27/09/2017
Güner YİĞİTBAŞI
Hukukçu

Yorum Gönder

[facebook][disqus]

Kemalın Askeri

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget